A nyereményjáték szabályzata

 

A NYEREMÉNYJÁTÉKOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

• Az általános szabályok (továbbiakban: Általános Szabályok) meghatározzák a nyereményjátékok (továbbiakban: Nyereményjátékok) szervezési és a részvételi feltételeit, szabályait az alábbiak szerint:

• A Nyereményjátékok társszervezői  ̵ amennyiben az egyes nyereményjáték  különös szabályai (továbbiakban: Különös Szabályok) ettől eltérően nem rendelkeznek  ̵ a Tarsago Česká Republika, s.r.o. (azonosító szám: 24711748; székhely: V Celnici 1031, 110 00 Prága 1, Cseh Köztársaság; bejegyezve a Prágai Városi Bíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartás C rész részébe 168029 szám alatt), a Tarsago Slovensko, s.r.o. (azonosító szám: 35862 394; székhely: Námestie Slobody 11, 811 06 Pozsony, Szlovák Köztársaság; bejegyezve a Pozsonyi Kerületi Bíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartás Sro részébe 29299/B szám alatt), a Tarsago Magyarország Kft. (adószáma 10498369-2-41; székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 22., Magyarország; bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál 01-09-073862 cégjegyzékszámon) a Tarsago Romania SRL (székhely: Delea Noua utca 2. 2. emelet, 1-es és 2-es iroda, 3-as szektor, Bukarest, Románia; bejegyezve a Bukaresti Törvényszék által vezetett kereskedelmi nyilvántartásba  J40/ 693/ 21.01.2004 szám alatt, egyedi azonosító szám: RO16066125) és a Tarsago LTD. (cégszám: 09514585; székhely: 71 -75 Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ, Anglia) – továbbiakban: Társszervezők.  A Tarsago LTD. akkor és olyan mértékben fog részt venni valamely nyereményjáték közös szervezésében, amennyiben és amilyen mértékben a rá vonatkozó helyi jogszabályok megengedik.

• A Nyereményjátékokban az vehet részt, aki a lakhelye szerinti országban tevékenységet folytató Társszervezőtől részvételi felhívást tartalmazó sorsolási dokumentumot/ ajánlatot kap, vagy egyéb módon meghívást kap a Nyereményjátékban való részvételre. A névre szóló sorsolási dokumentum másra nem ruházható át. A részvételi felhívást tartalmazó ajánlatok a Különös Szabályok eltérő rendelkezése hiányában egyaránt kiküldhetők postai úton, kiadványokon keresztül, interneten (pl. e-mailen) keresztül, vagy bármely egyéb, a törvény által megengedett kommunikációs eszköz útján.

• Amennyiben másképp nem jelezzük, a Nyereményjátékok a Cseh Köztársaságban, a Szlovák Köztársaságban, Magyarországon, Romániában és az Egyesült Királyságban közösen kerülnek megrendezésre, és a nyeremények is közösek a felsorolt országokban. A nyeremények az összes Társszervező közös nyereményei. A nyereményeket az összes Társszervező euróösszegben hirdeti meg. Minden meghirdetett nyereményre 1 nyertes kerül kisorsolásra, így egy nyereménynek csak egy nyertese van az összes részt vevő országból.

• A jelen Általános Szabályok és az egyes Nyereményjátékok Különös Szabályai az összes Társszervező esetében azonosak a helyi sajátosságok miatt szükséges eltérések és a helyi jogszabályok előírásai miatt szükséges eltérések kivételével. Minden ilyen eltérés az adott országban érvényes Általános Szabályokban és Különös Szabályokban kerül feltüntetésre. Az egyes nyeremények elnevezései országonként eltérők lehetnek, mivel az elnevezések nem szó szerinti fordításban szerepelnek.

• A Nyereményjátékok nem minősülnek szerencsejátéknak és nem esnek a 1991. évi XXXIV. törvény a szerencsejáték szervezéséről hatálya alá.

• Az vehet részt a Nyereményjátékokban, aki 18 éves vagy elmúlt 18 éves a Nyereményjátékba történő benevezés időpontjában. A 18 éves korukat be nem töltött személyek nem jogosultak részt venni a Nyereményjátékban, és így a nyereményre sem lehetnek jogosultak. Sem a Társszervezők munkavállalói, azok közeli hozzátartozói, sem a Nyereményjáték szervezésében közreműködő vagy a Tarsago Kft.-nek tevékenységet végző vállalkozások tagjai, munkavállalói és azok közeli hozzátartozói nem vehetnek részt a Nyereményjátékokban. Magyarországról a Nyereményjátékokban a Tarsago Kft., a DMS Dialogmarketing Kft., a DEXIM Csomagoló és Csomagküldő Kft., a Díjbeszedő Nyomda Zrt., a Protocall Kft., a HCL Technologies, a Sprinter Futárszolgálat Kft., az fps webügynökség Kft., a BCS Hungary Kft., a Bene Ügyvédi Iroda, a Comforce Kommunikációs Szolgáltató és Tanácsadó Zrt., a TeleMedia Első Magyar Telemarketing Szolgálat Kft., valamint a Phonetic Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. tagjai, alkalmazottjai, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. • Mindenki visszautasíthatja a Nyereményjátékban történő részvételt, akinek a nyereményjátékban való részvétel felajánlásra kerül.

• A Nyereményjátékra jelentkező személyek az adott Társszervező által végzett sikeres ellenőrzési folyamatot – mely során Magyarországon a visszaküldési határidő betartása kerül ellenőrzésre – követően kerülhetnek felvételre a Nyereményjátékba.

• Amennyiben másképp nem jelezzük, a sorsolásokat, illetve a nyertesek egyéb módon történő kiválasztását és az eredményeket cseh közjegyző felügyeli és igazolja.

• Amennyiben másképp nem jelezzük, a sorsolásokra, illetve a nyertesek egyéb módon történő kiválasztására a Tarsago Česká Republika, s.r.o. székhelyén kerül sor.

• A Társszervezők fenntartják a jogot, hogy nem adják át a kisorsolt díjat annak a személynek, aki nyertesként került kisorsolásra, ha a sorsolás előtt vagy azt követően kiderül, hogy a nyertesként kisorsolt személy nem felel meg az Általános Szabályokban, az alkalmazandó Különös Szabályokban vagy a promóciós dokumentumokban leírt feltételeknek, vagy egyébként nem jogosult a díjat átvenni az alkalmazandó szabályok szerint.

• A nyerteseket a lehető leghamarabb tájékoztatjuk a nyereményükről. A Társszervezők a nyertesek nevét, címét (kizárólag helységnév és ország) és a nyereményét a nyertesek listájában, valamint a sorsolás eredményéről szóló tájékoztatásokban nyilvánosságra hozzák. A nyertesekre vonatkozó információk megjelenési idejét és helyét az adott Nyereményjáték  Különös Szabályai tartalmazzák. A nyertesnek a nyereményét az a Társszervező adja át, amelyiktől a részvételi felhívást tartalmazó sorsolási dokumentumot/ajánlatot kapta. Amennyiben egy nyertes nem veszi át a nyereményét, a nyeremény kiadása iránti igény a sorsolástól, illetve a nyertes egyéb módon történő kiválasztásától számított 90 napig áll fenn, ezt követően a nyertes sem a nyereményre, sem pedig bármiféle kompenzációra nem tarthat igényt.

• Amennyiben másképp nem jelezzük, a Különös Szabályokban a nyeremények bruttó összegben kerülnek meghirdetésre. Minden nyertest az adott ország jogszabályai szerint terhel adó- és járulékfizetési, illetve -viselési kötelezettség. Magyarországról kisorsolt nyertes pénznyereménye személyi jövedelemadóját és a kapcsolódó járulékokat a Tarsago Kft. a nyertes nyilatkozata alapján a nyereményből levonja és befizeti az adóhatóságnak, a kifizetéskor érvényben lévő jogszabályok szerint. A Magyarországról kisorsolt nyertesek az EUR-ban meghatározott pénz nyereményösszeget – a Magyar Nemzeti Bank által megadott, a sorsolás, illetve a nyertesek egyéb módon történő kiválasztása napján érvényes, hivatalos euró devizaárfolyamon átszámítva – forintban kapják meg az adók és járulékok levonását követően. A Magyarországról kisorsolt nyertesek nem jogosultak a nyeremény EUR-ban történő átvételére.

• A Nyereményjátékra történő jelentkezéssel, a sorsolási dokumentumok visszaküldésével a résztvevők elfogadják és hozzájárulnak ahhoz, hogy ha nyernek, a Társszervezők a nyertesek nevét és címét (kizárólag helységnév és ország) megjelentetik a Társszervezők weboldalain és a promóciós anyagok nyerteslistáiban. A nyertesektől a következő nyilatkozatokat  és együttműködést kérjük: – büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy nem alkalmazottja vagy tagja a jelen Általános Szabályokban feljebb felsorolt cégeknek, valamint nem közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1.) a fent említett személyeknek; – a nyeremény átadásához, illetve átvételéhez szükséges továbbá a nyertes személyét azonosító adatok, igazolások rendelkezésre bocsátása és a szükséges nyilatkozatok megtétele - hozzájárul, hogy a Társszervezők a nevét, címét (csak helységnév és ország) és fényképét reklámcélokra felhasználhassák.

•  A Nyereményjátékra történő jelentkezéssel, a sorsolási dokumentum visszaküldésével a résztvevők kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik (vezetéknév, keresztnév, lakcím, sorsolási szám) a Nyereményjáték lefolytatása céljából bekerüljenek a Nyereményjáték adatbázisába, mely adatbázis közös adatkezelői a Társszervezők, akiknek a megbízásából és nevében a Tarsago Česká Republika, s.r.o. mint adatfeldolgozó bonyolítja le a sorsolást. A nyertesek személyes adatai a Nyereményjáték lebonyolításához szükséges mértékben, elsősorban a sorsolás eredményéről történő tájékoztatás céljából megosztásra kerülnek a Társszervezőkkel. A Nyereményjátékban részt vevő személyek tájékoztatást kérhetnek a személyes adataik kezeléséről, kérhetik azok helyesbítését, törlését, illetve zárolását, és élhetnek minden a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról által biztosított joggal (továbbá a helyi adatvédelmi szabályok által meghatározott jogokkal, különösen a 101/2000 számú módosított Cseh törvény a személyes adatok védelméről 21. §-ában, a 122/2013 számú Szlovák törvény a személyes adatok védelméről és 677/2001. számú Román törvény a személyes adatok kezelése és a személyes adatok feldolgozása tárgyában a személyek védelméről 12-18 §-aiban meghatározott jogokkal). Amennyiben élni kíván a fent említett jogokkal, kérjük, küldje el írásban, dátummal és aláírásával ellátva kérését a következő címre: Tarsago Kft. 1138 Budapest, Népfürdő u. 22. Személyes adatai kezelésével kapcsolatos panaszával, illetve igényével a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve bírósághoz is fordulhat.

• A jelen Általános Szabályok határozzák meg a Társszervezők által közösen szervezett összes Nyereményjáték általános szabályait és feltételeit. A Különös Szabályok határozzák meg a további feltételeket, mint például a további részvételi feltételeket és a nyereményeket. A jelen Általános Szabályok és a Különös Szabályok közötti eltérés esetén a Különös Szabályok az irányadók.

• A Társszervezők fenntartják a jogot, hogy kizárjanak minden olyan résztvevőt a Nyereményjátékból, aki megszegi a jelen Általános Szabályokat vagy az irányadó Különös Szabályokat, vagy nem felel valamely részvételi feltételnek.

• A Társszervezők a helyi jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben fenntartják a jogot, hogy töröljenek vagy elhalasszanak bármely Nyereményjátékot, és/vagy módosítsák a jelen Általános Szabályokat vagy bármely Nyereményjáték Különös Szabályait.

• A Nyereményjátékok résztvevői a Nyereményjátékra történő jelentkezéssel, a sorsolási dokumentumok visszaküldésével elfogadják az Általános Szabályokat és a Különös Szabályokat.

• A jelen Általános Szabályok, valamint a Nyereményjátékok Különös Szabályai és az ezekben bekövetkező bármilyen változás, továbbá minden egyéb, a Nyereményjátékokra vonatkozó információ díjmentesen elérhetők a www.rd.hu honlapon. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a Nyereményjátékokkal kapcsolatban, azt a következő utolérhetőségeken teheti meg: HU-CS@tarsago.com vagy levélben: 1138 Budapest, Duna Tower – Népfürdő u. 22. A Nyereményjáték nyerteseinek listáját kérésére elküldjük Önnek, ha a sorsolást követően megcímzett és felbélyegzett borítékját elküldi ügyfélszolgálatunknak.

 

A NAGY TARSAGO NYEREMÉNYJÁTÉK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

• A Társszervezők (Tarsago Česká Republika, s.r.o., a Tarsago Slovensko, s.r.o., a Tarsago Magyarország Kft., a Tarsago Romania SRL és a Tarsago LTD.) által közösen szervezett Nagy Tarsago Nyereményjátékban az alábbi díjak kerülnek kisorsolásra: Fődíj bruttó 100 000 euró értékben és 50 darab karóra egyenként nettó 150 EUR értékben. • A részvétel ingyenes, és független a megrendeléstől.

• A Fődíj nyertese jogosult még a Fődíj Extrára, ha válaszát, amellyel kisorsolásra került, a sorsolási dokumentumot tartalmazó ajánlat átvételétől számított 7 napon belül (vagyis a levélen a címzés felett található postázási határidőt követő 21 napon belül) küldte vissza. A Fődíj Extrára vonatkozó további tájékoztatást lásd alább. • A Nagy Tarsago Nyereményjáték 2015. június 15-től 2016. december 12-ig tart azzal, hogy végső visszaküldési határidő (beérkezőleg): 2017. január 2. Ennek megfelelően a Fődíj és a 50 darab karóra sorsolásán azok vesznek részt, akik a Társszervezők 2015. június 15. és 2016. december 12. közötti ajánlatai valamelyikére határidőben válaszolnak. A részvételi dokumentumok nem átruházhatók.

• A Nyereményjátékon való részvétel nyitott mindenki számára, aki névre szóló sorsolási dokumentumot tartalmazó promóciós  anyagot kap valamely Társszervezőtől, vagy egyéb módon meghívást kap a részvételre. A felkínált részvételi lehetőség érvényesítéséhez a sorsolási dokumentumot, amelyek tartalmazzák a részvételre jogosító sorsolási számokat, az adott promóciós ajánlatban leírtaknak megfelelően és az előírt határidőn belül vissza kell küldeni annak a Társszervezőnek, amelytől azt a megkeresett személy kapta.

• A résztvevők, akik a fent meghatározott Nyereményjáték időszakban több részvételi felhívásra is válaszolnak, többszörösen bekerülnek a sorsolásra. A nyerési esély minden egyes részvétellel növekszik.

• Ugyanazon résztvevő egyszerre legfeljebb 50 sorsolási számmal vehet részt a sorsoláson egy és ugyanazon promóciós dokumentum alapján, tehát az adott promóciós ajánlattól függően 1–50 eséllyel.

• A nyertesek sorsolással kerülnek kiválasztásra. A sorsolás közjegyző felügyeletével történik a Tarsago Česká Republika, s.r.o. székhelyén (V Celnici 1031, 110 00 Prága 1, Cseh Köztársaság) 2017. január 30-án. A sorsolás sorsolási programmal történik. Minden egyes nyereményre egy nyertes kerül kisorsolásra a Társszervezőknél a Nagy Tarsago Nyereményjátékra jelentkező összes résztvevő közül.

• A Fődíj Extra összege euróban kerül meghirdetésre, és a promóciós ajánlatok szerint változhat. A Fődíj nyertese abban az értékben és formában jogosult a Fődíj Extrára, amely az általa visszaküldött azon részvételi dokumentumban szerepel, amellyel megnyerte a Fődíjat. A Fődíj Extrát a Fődíj nyertese kapja, ha válaszát a sorsolási dokumentumokat tartalmazó ajánlat átvételétől számított 7 napon belül (vagyis a levélen a címzés felett található postázási határidőt követő 21 napon belül beérkezőleg) küldte vissza.

• A nyertesek neve, címe (kizárólag helységnév és ország) és nyereménye a www.rd.hu honlapon és a Reader’s Digest magazin 2017. márciusi számában kerülnek közzétételre.

• A Nagy Tarsago Nyereményjáték további szabályait és részvételi feltételeit a Nyereményjátékok Általános Szabályai tartalmazzák.

 

 

GYORSASÁGI KÜLÖNDÍJ NYEREMÉNYJÁTÉK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

• A Gyorsasági Különdíj nyereményjátékot a Tarsago Slovensko, s.r.o., a Tarsago Magyarország Kft., a Tarsago Romania Srl és a Tarsago Ltd. szervezik közösen a Szlovák köztársaságban, Magyarországon, Romániában és az Egyesült Királyságban.

• A Gyorsasági Különdíj nyereményjátékban a 2015. június 1-től 2017. január 9-ig kiküldött társszervezői ajánlatok alapján lehet részt venni, a részvétel megrendeléshez kötött. A Gyorsasági Különdíj nyereményjátékban azok vehetnek részt, akik valamely fenti társszervező ajánlata alapján, az ajánlat átvételétől számított 7 napon belül az ajánlatban szereplő valamely terméket (postai úton megküldött ajánlatok esetében a postai küldeményen a címzés felett található postázási időponttól számított 21 napon belül beérkezve) megrendelik. A részvételi felhívást tartalmazó ajánlatok egyaránt kiküldhetők postai úton, kiadványokon keresztül, interneten (pl. e-mailen) keresztül, vagy bármely egyéb, a törvény által megengedett kommunikációs eszköz útján. A megrendelést az adott ajánlatban meghatározott úton és módon (pl. válaszlevélben postai úton, e-mailben, internetes honlapon keresztül) szükséges eljuttatni ajánlatot kiküldő társszervezőnek. A Gyorsasági Különdíj nyereményjáték nem esik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi xxxiv. törvény hatály alá és nem minősül e törvény szerint ajándéksorsolásnak.

• Azon résztvevők, akik a fent meghatározott nyereményjáték időszakban részükre kiküldött több ajánlat alapján is rendelnek terméket a fentiek szerint, többszörösen bekerülnek a sorsolásra. A nyerési esély minden egyes megrendeléssel növekszik.

• A Gyorsasági Különdíjra egy nyertes kerül kisorsolásra a társszervezőknél a Gyorsasági Különdíj nyereményjátékra jelentkező összes résztvevő közül. A sorsolás sorsolási programmal közjegyző felügyeletével történik a Tarsago Česká Republika, s.r.o. székhelyén (V Celnici 1031, 110 00 Prága 1, Cseh Köztársaság) 2017. január 30-án.

• A Gyorsasági Különdíj egy bruttó 20 000 euró értékű nyeremény, amely attól függően vagy egy bruttó 20 000 euró értékű személygépkocsi vagy egy bruttó 20 000 euró értékű utazás vagy egyéb bruttó 20 000 euró értékű tárgynyeremény vagy bruttó 20 000 euró pénznyeremény, hogy a Gyorsasági Különdíj nyertese a különdíjat milyen formában promotáló ajánlat alapján vesz részt a sorsoláson és kerül kisorsolásra. Abban az esetben, ha az adott ajánlat a Gyorsasági Különdíjat több formában tünteti fel, akkor a Gyorsasági Különdíj formáját a megrendelő a megrendeléssel együtt köteles kiválasztani. A Gyorsasági Különdíj nyertese a gépkocsit vagy egyéb tárgynyereményként promotáló ajánlat esetén is jogosult a Gyorsasági Különdíjat pénznyereményként kérni. A Gyorsasági Különdíj egy bruttó 20 000 euró értékű nyeremény, ami azt jelenti, hogy nyeremény után fizetendő adók és járulékok összegét is magában foglalja a bruttó nyeremény érték, az adók és járulékok a nyertest terhelik és a szervező e terheket a nyereményből vonja le.

• A Gyorsasági Különdíj Nyereményjátékra történő jelentkezéssel, a megrendelés megadott módon történő leadásával a résztvevők kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik (vezetéknév, keresztnév, lakcím, sorsolási szám) a Gyorsasági Különdíj Nyereményjáték lefolytatása céljából bekerüljenek a nyereményjáték adatbázisába, mely adatbázis közös adatkezelői a Tarsago Slovensko, s.r.o., a Tarsago Magyarország Kft., a Tarsago Romania SRL és a Tarsago LTD., akiknek a megbízásából és nevében a Tarsago Česká Republika, s.r.o. mint adatfeldolgozó bonyolítja le a sorsolást. A nyertes személyes adatai a nyereményjáték lebonyolításához szükséges mértékben, elsősorban a sorsolás eredményéről történő tájékoztatás céljából megosztásra kerülnek a társszervezőkkel. A nyereményjátékban résztvevő személyek tájékoztatást kérhetnek a személyes adataik kezeléséről, kérhetik azok helyesbítését, törlését, illetve zárolását, és élhetnek minden a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról által biztosított joggal (továbbá a helyi adatvédelmi szabályok által meghatározott jogokkal, különösen a 101/2000 számú módosított Cseh törvény a személyes adatok védelméről 21. §-ában, a 122/2013 számú Szlovák törvény a személyes adatok védelméről és 677/2001. számú Román törvény a személyes adatok kezelése és a személyes adatok feldolgozása tárgyában a személyek védelméről 12-18 §-aiban meghatározott jogokkal). Amennyiben élni kíván a fent említett jogokkal kérjük, küldje el írásban, dátummal és aláírásával ellátva kérését a következő címre: Tarsago Kft. 1138 Budapest, Népfürdő u. 22. Személyes adatai kezelésével kapcsolatos panaszával, illetve igényével a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve bírósághoz is fordulhat. • A résztvevők elfogadják és hozzájárulnak ahhoz, hogy a nyertes neve, címe (kizárólag helységnév és ország) és nyereménye a társszervezők weboldalain, promóciós anyagaik nyertes listáján közzétételre kerül, továbbá, hogy a nyertes nevét, címét (csak helységnév és ország) és fényképét a társzervezők reklámcélokra is felhasználják. • A Gyorsasági Különdíj nyereményjáték további szabályait és részvételi feltételeit a nyereményjátékok általános szabályai tartalmazzák.

 

 

A BÓNUSZ-DÍJ SZABÁLYZATA

• A sorsoláson a 2015. június 1. és 2016. december 12. között kiküldött katalógusajánlatok címzettjei vehetnek, amennyiben az ajánlat kézhezvételétől számított 3 napon belül kettő vagy több terméket rendelnek meg.

• A sorsolást 2017. január 26-án tartjuk a Tarsago Kft. székhelyén, közjegyző jelenlétében. A meghirdetett díjra 1 nyertes kerül kisorsolásra. Amennyiben a nyertes nem veszi át nyereményét, a nyeremény kiadása iránti igény a sorsolástól számított 90 napig áll fenn, ezt követően a nyertes sem a nyereményre, sem pedig bármiféle kompenzációra nem tarthat igényt.

• A Bónusz-díj nyertese az a személy, aki a sorsolási dokumentumokat az ajánlat kézhezvételétől számított 3 napon belül visszaküldi úgy, hogy legkésőbb a levélen a címzés felett található postázási határidőt követő 17 napon belül a megrendelés a sorsolási dokumentummal együtt beérkezzen a Tarsago Kft.-hez., és akinek a nevét közjegyző jelenlétében kihúzzuk.

• A Bónusz-díj sorsolásán nettó 300 000 Ft-ot sorsolunk ki, amelyet banki értékpapír vagy utazás vagy egyéb tárgynyeremény formájában vehet át a nyertes.

• A nyertest a sorsolást követően postai úton azonnal értesítjük.

• Ön a sorsolási dokumentumok visszaküldésével jelen szabályzatot elfogadja, és hozzájárul ahhoz, hogy ha nyer, nevét és címét (csak helységnév) a nyertesek listájában, valamint a sorsolás eredményéről közzétett tájékoztatásainkban nyilvánosságra hozzuk.

• A sorsoláson a Tarsago Kft., a DMS Dialogmarketing Kft., a DEXIM Csomagoló és Csomagküldő Kft., a Díjbeszedő Nyomda Zrt., a Protocall Kft., a HCL Technologies, a Sprinter Futárszolgálat Kft., az fps webügynökség Kft., a BCS Hungary Kft., a Creditexpress Kft., a Creditforte Kft., a Bene Ügyvédi Iroda, a Comforce Kommunikációs Szolgáltató és Tanácsadó Zrt., a TeleMedia Első Magyar Telemarketing Szolgálat Kft., valamint a Phonetic Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. tagjai, alkalmazottjai, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

• Ha a sorsolás előkészítésével és menetével kapcsolatban bármilyen kérdése van, keresse ügyfélszolgálatunkat a (1) 296-3600-as telefonszámon. Postacímünk: 1970 Budapest.

• A nyertesek listáját kérésére elküldjük Önnek, ha a sorsolást követően megcímzett és felbélyegzett borítékját elküldi ügyfélszolgálatunknak.

 

AZ EXPRESSZ-DÍJ KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

• A Társszervezők (Tarsago Česká Republika, s.r.o., a Tarsago Slovensko, s.r.o., a Tarsago Magyarország Kft., a Tarsago Romania SRL és a Tarsago LTD.) által közösen szervezett Expressz-díj Nyereményjáték 2015. június 15-től és 2016. december 12-ig tart. A részvétel ingyenes és független a megrendeléstől. Az Expressz-díj sorsolásán részt vesznek mindazok, akik a Társszervezők  2015. június 15. és 2016. december 12. közötti ajánlatai valamelyikére válaszolnak a megadott határidőn belül. A nyertes sorsolással kerül kiválasztásra. A sorsolás közjegyző felügyeletével történik a Tarsago Česká Republika, s.r.o. székhelyén (V Celnici 1031, 110 00 Prága 1, Cseh Köztársaság) 2017. január 30-án. A sorsolás sorsolási programmal történik. Az Expressz díjra egy nyertes kerül kisorsolásra a Társszervezőknél az Expressz díjra jelentkező összes résztvevő közül.

• Az Expressz díj egy bruttó 10 000 euró értékű pénznyeremény.

• A felkínált részvételi lehetőség érvényesítéséhez a sorsolási dokumentumokat, amelyek tartalmazzák a részvételre jogosító sorsolási számot a sorsolási dokumentum kézhezvételétől számított 7 napon belül (vagyis a levélen a címzés felett található postázási határidőt követő 21 napon belül) kell visszaküldeni a promóciós ajánlatban megadott módon.

• A nyertes neve és címe (kizárólag helységnév és ország) a www.rd.hu honlapon és a promóciós ajánlatainkban kerül közzétételre. Az Expressz-díj Nyereményjáték további szabályait és részvételi feltételeit a Nyereményjátékok Általános Szabályai tartalmazzák.

 

A Kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (továbbiakban: Katv.) értelmében tudatjuk Önnel, hogy személyes adatait (név és lakcím) a törvényes előírások betartásával a levél alján feltüntetett forrásból vettük át közvetlen üzletszerzés, azaz ajánlatokkal történő megkeresés céljából. Adatainak kezelését addig tekintjük folyamatosnak, ameddig Ön az adatai közvetlen üzletszerzési célú felhasználását meg nem tiltja vagy adatainak törlését nem kéri. Ezeket Ön bármikor ingyenesen és korlátozás nélkül megteheti írásban, e-mailben (np@tarsago.com) vagy postai úton (Tarsago Kft., Budapest 1970). Adatainak kezeléséről tájékoztatást, illetve adatai helyesbítését ugyanezen az úton kérheti. Az adatkezelés jogalapja a Katv. Az adatkezelést cégünk és az általunk megbízott adatfeldolgozók végzik, így adatait e cégek adatkezelési feladat ellátásban közreműködő munkatársai ismerhetik meg. A Tarsago Kft. által megbízott adatfeldolgozók aktuális listája (név, székhely) a http://rd.hu/Adatvedelem weboldalon ismerhető meg, illetve erről a fenti elérhetőségeken is kérhető tájékoztatás. Az adatait a Katv. által meghatározott keretek között továbbíthatjuk más közvetlen üzletszerzést végző szervnek. A Tarsago Kft.-t (korábbi cégnév: Reader’s Digest Kiadó Kft., székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 22.) a fenti adatkezeléssel az adatvédelmi biztos 00052-0001 számon nyilvántartásba vette.

 

A Tarsago Kft. a Magyar Áruküldők Egyesületének alapító tagja. A szervezethez való tartozás a megbízhatóság és a minőség garanciája. Hivatalos nyilvántartási szám:  XIII/7255-4/2006/B . A Tarsago Kft. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 22.) a fenti adatkezeléssel az adatvédelmi nyilvántartásban  00052-0001 számon szerepel. Az adatvédelmi nyilvántartást a 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően 2012. január 1-jétől a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vezeti. Részletes adatvédelmi szabályzat: www.rd.hu/Adatvedelem. ÁSZF: www.rd.hu/aszf. Tarsago Kft. 1138 Budapest, Népfürdő u. 22. Telefonszám: (1) 296 3600. Adószám: 10498369-2-41.

 

A SZUPER-DÍJ (elősorsolás) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

• A Társszervezők (a Tarsago Česká Republika, s.r.o., a Tarsago Slovensko, s.r.o., a Tarsago Magyarország Kft., a Tarsago Romania SRL és a Tarsago LTD.) által közösen szervezett Szuper-díj Nyereményjátékon azok vesznek részt, akik a Társszervezők 2015. június 15. és 2016. december 12. közötti ajánlatai valamelyikére határidőben válaszolnak. A részvétel ingyenes, és független a megrendeléstől.

• A Tarsago Česká Republika, s.r.o. generált egy sor elősorsolási számot.

• A Tarsago Česká Republika, s.r.o. székhelyén 2015. április 23-án közjegyző felügyelete alatt tartott sorsoláson kisorsolásra került az az elősorsolási szám, amellyel egy résztvevőnek az alább meghatározott feltételek szerint lehetősége van a Szuper-díjat megnyerni (továbbiakban „nyertes elősorsolási szám”). A sorsolás sorsolási programmal történt.

• A díj bruttó értéke 
8000 euró.

• A nyertes elősorsolási számot közjegyző őrzi, és gondoskodik titokban tartásáról a nyertesazonosítás időpontjáig (2017. 01. 30.) (továbbiakban nyertesazonosítás időpontja).

• Az elősorsolási számok elosztását és a nyertes elősorsolási szám kisorsolását követően az elősorsolási számok véletlenszerűen kerülnek kinyomtatásra a részvételi dokumentumokon, amelyeket a Társszervezők kiküldenek a lehetséges résztvevőknek.

• A címzetteknek, akik szeretnének részt venni a Szuper-díj Nyereményjátékban, vissza kell küldeniük az elősorsolási számaikat tartalmazó részvételi dokumentumaikat a kézhezvételtől számított 7 napon belül (vagyis a levélen a címzés felett található postázási határidőt követő 21 napon belül) annak a Társszervezőnek, amelytől a részvételi dokumentumot kapták. Az elősorsolási számokat tartalmazó részvételi dokumentumok visszaküldésénél a résztvevőknek szigorúan követniük kell a promóciós ajánlatban foglalt utasításokat.

• A részvételi lehetőséget érvényesítők adatait (név, lakcím  és elősorsolási szám) az érintett Társszervezők elküldik a Tarsago Česká Republika, s.r.o. részére.

• A nyertesazonosítás időpontjában a következő intézkedéseket kell végrehajtani: – A nyertes elősorsolási számot össze kell hasonlítani a résztvevők által határidőben visszaküldött elősorsolási számokkal; – Az a résztvevő lesz a Szuper-díj nyertese, akinek a megfelelően visszaküldött részvételi dokumentuma a nyertes elősorsolási számmal megegyező elősorsolási számot tartalmaz. Ennek hiányában – tehát ha az a résztvevő, aki a nyertes elősorsolási számmal megegyező elősorsolási számot tartalmazó dokumentumot kapta, elmulasztotta e részvételi dokumentumot megfelelően visszaküldeni – az lesz a Szuper-díj nyertese, akinek a megfelelően visszaküldött részvételi dokumentuma tartalmazza azt az elősorsolási számot, amely a nyertes elősorsolási számhoz legközelebb álló magasabb elősorsolási szám.

• A nyertes neve és címe (kizárólag helységnév és ország) a www.rd.hu honlapon és a Reader’s Digest magazinban kerül közzétételre.

• A Szuper-díj Nyereményjáték további szabályait és részvételi feltételeit a Nyereményjátékok Általános Szabályai tartalmazzák.

 

 

MINŐSÉGI GARANCIA

Üzletpolitikánk egyik legfontosabb eleme ügyfeleink elégedettsége, ezt garanciánk szavatolja. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a gyártási és csomagolási folyamatok egészére kiterjedő szigorú minőségi ellenőrzés ellenére sérült terméket kapna kézhez, a hibás darabot kérésére hibátlanra cseréljük. Megrendelését a beérkezéstől számított 12 munkanapon belül teljesítjük. Amennyiben ez technikai okok miatt nem lehetséges, akkor levélben értesítjük. Ha a termék egyáltalán nem felel meg elképzeléseinek, akkor a sértetlen terméket a kézhezvételtől számított 2 héten belül visszavesszük. Cégünk már több mint 90 éve a fenti üzletpolitikát követi, és ezután is az a cél vezérel minket, hogy ügyfeleink minden esetben elégedettek legyenek termékeink minőségével. Az árak nem tartalmazzák a postaköltséget (közvetített szolgáltatás), amely a megrendelt termékek számától függetlenül egységesen 1490 Ft. A katalógusban szereplő termékek mindegyikére vonatkozik a 3 havi, kamatmentes részletfizetési lehetőség. Ajánlatunk a készlet erejéig, de legkésőbb 2015. december 31-ig érvényes. Fenntartjuk a jogot az utánvételes szállításra korábbi rendelésből származó tartozás esetén.