A nyereményjáték szabályzata

A NYEREMÉNYJÁTÉKOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

Az általános szabályok (továbbiakban: Általános Szabályok) meghatározzák a nyereményjátékok (továbbiakban: Nyereményjátékok) szervezési és a részvételi feltételeit, szabályait az alábbiak szerint:

a) A Nyereményjátékok társszervezői - amennyiben az egyes nyereményjáték  különös szabályai (továbbiakban: Különös Szabályok) ettől eltérően nem rendelkeznek - a Tarsago Česká Republika, s.r.o. (azonosító szám: 24711748; székhely: V Celnici 1031, 110 00 Prága 1, Cseh Köztársaság; bejegyezve a Prágai Városi Bíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartás C rész részébe 168029 szám alatt), a Tarsago Slovensko, s.r.o. (azonosító szám: 35 862 394; székhely: Námestie Slobody 11, 811 06 Pozsony, Szlovák Köztársaság; bejegyezve a Pozsonyi Kerületi Bíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartás Sro részébe 29299/B szám alatt), a Tarsago Magyarország Kft. (adószáma 10498369-2-41; székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 22, Magyarország; bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál 01-09-073862 cégjegyzékszámon) a Tarsago Romania SRL (székhely: Delea Noua utca 2. 2. emelet, 1-es és 2-es iroda, 3-as szektor, Bukarest, Románia; bejegyezve a Bukaresti Törvényszék által vezetett kereskedelmi nyilvántartásba  J40/ 693/ 21.01.2004 szám alatt, egyedi azonosító szám: RO16066125) és a Tarsago LTD (cégszám: 09514585; székhely: 71 -75 Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ, Anglia) – továbbiakban: Társszervezők.  A Tarsago LTD akkor és olyan mértékben fog rész venni valamely nyereményjáték közös szervezésében, amennyiben és amilyen mértékben a rá vonatkozó helyi jogszabályok megengedik. Tarsago LTD korlátozás nélkül fenntartja magának a jogot, hogy ne vegyen részt a Gyorsasági Különdíj és a Gyorsasági Különdíj Bónusz díj szervezésében, amennyiben a nyereményjáték szervezése jogellenes a rá vonatkozó helyi jogszabályok vagy kereskedelmi előírások, tiltások szerint.

b) A Nyereményjátékokban az vehet részt, aki a lakhelye szerinti országban tevékenységet  folytató Társszervezőtől részvételi felhívást tartalmazó sorsolási dokumentumot/ajánlatot kap, vagy egyéb módon meghívást kap a nyereményjátékban való részvételre. A névre szól sorsolási dokumentum, másra nem ruházható át. A nyereményjátékra történő részvételi felhívást/benevezést tartalmazó ajánlatok a Különös Szabályok eltérő rendelkezése hiányában egyaránt kiküldhetők postai úton, kiadványokon keresztül, interneten (pl. e-mail-en) keresztül, vagy bármely egyéb, a törvény által megengedett kommunikációs eszköz útján.

c) Amennyiben másképp nem jelezzük, a Nyereményjátékok a Cseh Köztársaságban, a Szlovák Köztársaságban, Magyarországon, Romániában és az Egyesült Királyságban közösen kerülnek megrendezésre, és a nyeremények is közösek a felsorolt országokban. A nyeremények az összes Társszervező közös nyereményei. A nyereményeket az összes Társszervező euró összegben  hirdeti meg. Minden meghirdetett nyereményre 1 nyertes kerül kisorsolásra, így egy nyereménynek csak egy nyertese van az összes résztvevő országból.

d) A jelen Általános Szabályok, és az egyes nyereményjátékok Különös Szabályai az összes Társszervező esetében azonosak a helyi sajátosságok miatt szükséges eltérések és a helyi jogszabályok előírásai miatt szükséges eltérések kivételével. Minden ilyen eltérés az adott országban érvényes Általános Szabályokban és Különös Szabályokban kerül feltüntetésre. Az egyes nyeremények elnevezései országonként eltérőek lehetnek, mivel az elnevezések nem szó szerinti fordításban szerepelnek.

e) A Nyereményjátékok nem minősülnek szerencsejátéknak és nem esnek a 1991. évi XXXIV. törvény a szerencsejáték szervezéséről hatálya alá.

f) Az vehet részt a Nyereményjátékokban, aki 18 éves vagy  elmúlt 18 éves a Nyereményjátékba történő benevezés időpontjában. A 18 éves korukat be nem töltött személyek nem jogosultak részt venni a Nyereményjátékokban, és így a nyereményre sem lehetnek jogosultak. Sem a Társszervezők munkavállalói, azok közeli hozzátartozói, sem a nyereményjáték szervezésében közreműködő, vagy a Tarsago Kft.-nek tevékenységet végző vállalkozások tagjai, munkavállalói, és azok közeli hozzátartozói nem vehetnek részt a Nyereményjátékokban. Magyarországról a Nyereményjátékokban különösen a Tarsago Kft., a DMS Dialogmarketing Kft., a DEXIM Csomagoló és Csomagküldő Kft., a Díjbeszedő Nyomda Zrt., a Protocall Kft., a HCL Technologies, a Sprinter Futárszolgálat Kft., a Camscape Services SRL, a BIG FISH Internet-technológiai Kft., a Vizionet s.r.o. a Visionline Kft, a BCS Hungary Kft., a Bene Ügyvédi Iroda valamint a Phonetic Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. tagjai, alkalmazottai, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

g) Mindenki visszautasíthatja a nyereményjátékban történő részvételt, akinek a nyereményjátékban való részvétel felajánlásra kerül. Hacsak kifejezetten más tájékoztatás a Különös Szabályokban és/vagy promóciós anyagokban nem szerepel a részvételi lehetőséggel megkeresett személyeknek  a nyereményjátékba  történő jelentkezése történhet  bármely törvény által nem tiltott kommunikációs eszköz útján ideértve különösen a posta utat, Internet, e-mail, telefon és / vagy telemarketing kampány útján.

h) A nyereményjátékra jelentkező személyek az adott Társzervező által végzett sikeres ellenőrzési folyamatot – amely annak érdekében történik, hogy lehetőség szerint ellenőrzésre kerüljön, hogy a résztvevő megfelel-e az Általános Szabályokban, az adott Különös Szabályokban és a promóciós anyagban meghatározott részvételi feltételeknek - követően kerülhetnek felvételre a nyereményjátékba.

i) Amennyiben másképp nem jelezzük, a sorsolásokat, illetve a nyertesek egyéb módon történő kiválasztását és az eredményeket cseh közjegyző felügyeli és igazolja.

j) Amennyiben másképp nem jelezzük, a sorsolásokra, illetve a nyertesek egyéb módon történő kiválasztására a Tarsago Česká Republika, s.r.o. székhelyén kerül sor.

k) A Társszervezők fenntartják a jogot, hogy nem adják át a kisorsolt díjat annak személynek, aki nyertesként került kisorsolásra, illetve visszavonják az átadott díjat, ha a sorsolás előtt vagy azt követően valamely Társszervező tudomására jut, hogy a nyertesként kisorsolt személy nem felel meg az Általános Szabályokban, az alkalmazandó Különös Szabályokban vagy a promóciós dokumentumokban leírt feltételeknek, vagy egyébként nem jogosult a díjat átvenni az alkalmazandó szabályok szerint. Ha a Társszervező gyakorolja az előző mondatban meghatározott jogát, akkor egy új sorsolást tartanak - illetve nyertes kiválasztást, amennyiben a nyertes kiválasztása egyéb módon történik - a vonatkozó Különös Szabályok szerint az új nyertes személyének maghatározása érdekében. Ilyen esetben az új sorsolásról/ nyertes kiválasztásról szóló tájékoztatást a Társszervezők honlapjaikon legalább 7 nappal megelőzően közzéteszik. Ilyenkor minden az eredeti nyertes kiválasztására vonatkozó nyereményjáték-szabály megfelelően alkalmazandó az új nyertes kiválasztása során is.

l) A nyerteseket a lehető leghamarabb tájékoztatjuk a nyereményükről. A Társszervezők a nyertesek nevét, címét (kizárólag helységnév és ország) és a nyereményét a sorsolás eredményéről szóló tájékoztatásokban nyilvánosságra hozzák. A nyertesekre vonatkozó információk megjelenési idejét és helyét az adott nyereményjáték Különös Szabályai tartalmazzák. A nyertesnek a nyereményét az a Társszervező adja át, amelyiktől a részvételi felhívást tartalmazó sorsolási dokumentumot/ajánlatot kapta. Amennyiben egy nyertes nem veszi át a nyereményét, a nyeremény kiadása iránti igény a sorsolástól, illetve a nyertes egyéb módon történő kiválasztásától számított 90 napig áll fenn, ezt követően a nyertes sem a nyereményre, sem pedig bármiféle kompenzációra nem tarthat igényt.

m) Amennyiben másképp nem jelezzük a Különös Szabályokban, a nyeremények bruttó összegben kerülnek meghirdetésre úgy, hogy ez az összeg a nyeremény után fizetendő és nyereményből levonandó adót és járulékot is tartalmazza. A félreértések elkerülése érdekében jelezzük, hogy a meghirdetett bruttó összegű díj a tárgynyeremények esetében a termék ÁFA-ja mellett a nyeremény adó és járulék terheit is magába foglalja. Minden nyertest az adott ország jogszabályai szerint terhel adó és járulék fizetési, illetve viselési kötelezettség. Magyarországról kisorsolt nyertes pénznyereménye személyi jövedelemadóját és a kapcsolódó járulékokat a Tarsago Kft. a nyertes nyilatkozata alapján a nyereményből levonja és befizeti az adóhatóságnak, a kifizetéskor érvényben lévő jogszabályok szerint.

n) A Magyarországról kisorsolt nyertesek  a pénz nyereményeket forintban kapják meg  - a Magyar Nemzeti Bank által megadott, a sorsolás, illetve a nyertesek egyéb módon történő kiválasztása napján érvényes, hivatalos euro devizaárfolyamon átszámítva  -  az adók és járulékok levonását követően. A Magyarországról kisorsolt nyertesek nem jogosultak a nyeremény EUR-ban történő átvételére.

o) A nyereményjátékra történő jelentkezéssel, a sorsolási dokumentumok visszaküldésével a résztvevők elfogadják, és hozzájárulnak ahhoz, hogy ha nyernek, a Társszervezők a nyertesek nevét és címét (kizárólag helységnév és ország) megjelentetik a nyertesekről szóló tájékoztatásban a Társszervezők weboldalain és a promóciós anyagaiban. A nyertesektől a következő nyilatkozatokat és együttműködést kérjük: - büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy nem alkalmazottja vagy tagja a jelen Általános Szabályok f) pontjában felsorolt cégeknek, valamint nem közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont) ilyen személyeknek; - a nyeremény átadásához, illetve átvételéhez szükséges, továbbá a nyertes személyét azonosító adatok, igazolások rendelkezésre bocsátása és a szükséges nyilatkozatok megtétele, - hozzájárul, hogy a Társszervezők a  nevét, címét (csak helységnév és ország) és fényképét reklámcélokra felhasználhassák.
p)  A nyereményjátékra történő jelentkezéssel, illetve a sorsolási dokumentum visszaküldésével a résztvevők kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik (vezetéknév, keresztnév, kapcsolattartási adatok /lakcím, telefonszám, email cím/ – továbbiakban Személyes Adat) a nyereményjáték lefolytatása céljából bekerüljenek a nyereményjáték adatbázisába, mely adatbázis közös adatkezelői a Társszervezők, akiknek a megbízásából és nevében a Tarsago Česká Republika, s.r.o. mint adatfeldolgozó bonyolítja le a sorsolást. A nyertesek személyes adatai a nyereményjáték lebonyolításához szükséges mértékben, elsősorban a sorsolás eredményéről történő tájékoztatás céljából megosztásra kerülnek a Társszervezőkkel. A nyereményjátékban résztvevő személyek tájékoztatást kérhetnek a személyes adataik kezeléséről, kérhetik azok helyesbítését, törlését, illetve zárolását, és élhetnek minden a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról által biztosított joggal, továbbá a helyi adatvédelmi szabályok által meghatározott jogokkal, különösen a 101/2000 számú módosított Cseh törvény a személyes adatok védelméről 21. §-ában, a 122/2013 számú Szlovák törvény a személyes adatok védelméről 28. §-ában és 677/2001. számú Román törvény az egyének védelméről tekintettel a személyes adatok kezelésére és szabad mozgására 12-18 §-aiban meghatározott jogokkal.

Amennyiben élni kíván a fent említett jogokkal kérjük, küldje el írásban, dátummal és aláírásával ellátva kérését a következő címre: Tarsago Kft. 1138 Budapest, Népfürdő u. 22.

Személyes adatai kezelésével kapcsolatos panaszával, illetve igényével a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve bírósághoz is fordulhat.

q) A jelen Általános Szabályok határozzák meg a Társszervezők által közösen szervezett összes Nyereményjáték általános szabályait és feltételeit. A Különös Szabályok határozzák meg a további feltételeket, mint például a további részvételi feltételeket és a nyereményeket. A jelen Általános Szabályok és a Különös Szabályok közötti eltérése esetén a Különös Szabályok az irányadóak.

r) A Társszervezők fenntartják a jogot, hogy kizárjanak minden olyan résztvevőt a nyereményjátékból, aki megszegi a jelen Általános Szabályokat, vagy az irányadó Különös Szabályokat, vagy nem felel valamely részvételi feltételnek.

s) A Társszervezők a helyi jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben fenntartják a jogot, hogy töröljenek, vagy elhalasszanak bármely nyereményjátékot, és/vagy módosítsák a jelen Általános Szabályokat, vagy bármely nyereményjáték Különös Szabályait.

t) A Nyereményjátékok résztvevői a nyereményjátékra történő jelentkezéssel, illetve a sorsolási dokumentumok visszaküldésével elfogadják az Általános Szabályokat és a Különös Szabályokat.

u) A jelen Általános Szabályok valamint a Nyereményjátékok Különös Szabályai és az ezekben bekövetkező bármilyen változás, továbbá minden egyéb, a Nyereményjátékokra vonatkozó információ díjmentesen elérhetőek a www.rd.hu honlapon. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a Nyereményjátékokkal kapcsolatban azt a következő utolérhetőségeken teheti meg: HU-CS@tarsago.hu.

 

A 2. NAGY TARSAGO NYEREMÉNYJÁTÉK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

a) A Társszervezők által közösen szervezett 2. Nagy Tarsago Nyereményjátékban az alábbi díjak kerülnek kisorsolásra: Fődíj, amely egy bruttó 100 000 euró értékű pénznyeremény, továbbá 100 darab gőzölős felmosó egyenként nettó 55 EUR értékben.

b) A részvétel ingyenes és független a megrendeléstől. A 2. Nagy Tarsago Nyereményjáték aktuális periódusa 2016. december 23-án kezdődik és 2018. július 11-én zárul. Ennek megfelelően a Fődíj és a 100 darab gőzölős felmosó sorsolásán azok vesznek részt, akik a fenti nyereményjáték időszak kezdetét követően a Társszervezők által kiküldött ajánlatok valamelyikére határidőben (végső beérkezési határidő 2018. július 11.) válaszolnak.

c) A nyereményjátékon való részvétel nyitott mindenki számára, aki névre szóló sorsolási dokumentumot tartalmazó promóciós anyagot kap valamely Társszervezőtől, vagy egyéb módon meghívást kap a részvételre. A felkínált részvételi lehetőség érvényesíthető azáltal, ha a sorsolási dokumentumot, amely tartalmazza a részvételre jogosító sorsolási számot az adott promóciós ajánlatban leírtaknak megfelelően és az előírt határidőn belül visszaküldik annak a Társszervezőnek, akitől azt a megkeresett személy kapta, vagy azáltal, hogy a promóciós anyagban jelzett más módon fejezi ki a nyereményjátékban való részvételére vonatkozó szándékát (pl. interneten keresztül (pl. e-mail), telefonon vagy más megengedett kommunikációs eszközön keresztül) az előírt határidőn belül. A válaszadási határidőt az adott promóciós anyagok tartalmazzák és promóciónként eltérőek lehetnek.

d) Bizonyos esetekben, a promóciós anyagok címzettjei automatikusan bekerülnek a nyereményjáték résztvevői közé, kivéve, ha a címzett jelzi annak a Társszervezőnek, akitől az adott promóciós anyagot kapta, hogy nem kíván részt venni a nyereményjátékban. Az ilyen automatikus részvételre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen feltüntetésre kerül az adott promóciós anyagban.

e) A résztvevők, akik a fent meghatározott nyereményjáték időszakban több részvételi felhívásra is válaszolnak, többszörösen bekerülnek a sorsolásba. A nyerési esély minden egyes részvétellel növekszik. Ugyanazon résztvevő egyszerre legfeljebb 50 sorsolási számmal vehet részt a sorsoláson egy és ugyanazon promóciós dokumentum alapján, tehát az adott promóciós ajánlattól függően 1-50 eséllyel.

f) A nyertesek sorsolással kerülnek kiválasztásra. A sorsolás közjegyző felügyeletével történik a Tarsago Česká Republika, s.r.o. székhelyén (V Celnici 1031, 110 00 Prága 1, Cseh Köztársaság) 2018. július 25-én. A sorsolás sorsolási programmal történik. Minden egyes nyereményre egy nyertes kerül kisorsolásra a Társszervezőknél a Nagy Tarsago Nyereményjátékra jelentkező összes résztvevő közül.

g) A nyertesek neve, címe (kizárólag helységnév és ország) és nyereménye a www.rd.hu honlapon 2018. július 30-án kerül közzétételre. A 2. Nagy Tarsago Nyereményjáték további szabályait és részvételi feltételeit a Nyereményjátékok Általános Szabályai tartalmazzák.

 

FŐDÍJ EXTRA KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

a) A Fődíj Extra összege a promóciós ajánlatok szerint változhat. A Fődíj nyertese abban az értékben és formában jogosult a Fődíj Extrára, amely abban az ajánlatban/promócióban szerepelt, amelyre adott válaszával megnyerte a Fődíjat. A Fődíj Extrát a Fődíj nyertese kapja, ha válaszát, amellyel kisorsolásra került, az adott sorsolási dokumentumban meghatározott módon és határidőn belül küldte vissza.

b) A Fődíj Extra tekintetében a 2. Nagy Tarsago Nyereményjáték Különös Szabályai megfelelően alkalmazandóak.

 

GYORSASÁGI KÜLÖNDÍJ NYEREMÉNYJÁTÉK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

a) Bárki, aki valamely Társszervező ajánlatában, promóciójában szereplő valamely terméket az ajánlat, promóció kézhezvételétől számított 7 napon (kivéve ha eltérő határidő kerül meghatározásra a nyereményjáték időszakban megküldött promóciós anyagban) belül megrendel, részt vesz a Társszervezők által közösen szervezett Gyorsasági Különdíj Nyereményjátékban kivéve, ha a megrendeléssel együtt jelzi annak a Társszervezőnek, akitől az ajánlatot kapta, hogy a nyereményjátékban nem kíván részt venni. A részvétel megrendeléshez kötött. 

A részvételi felhívást tartalmazó ajánlatok egyaránt eljuttathatók postai úton, kiadványokon keresztül, interneten (pl. e-mail-en) keresztül, telefon és / vagy telemarketing kampány útján vagy bármely egyéb, a törvény által megengedett kommunikációs eszköz útján. A megrendelést az adott ajánlatban meghatározott úton és módon (pl. válaszlevélben postai úton, e-mailben, internetes honlapon, telefonon keresztül) szükséges eljuttatni ajánlatot kiküldő Társszervezőnek. 
A postai úton megküldött ajánlatok esetében a 7 napon belüli megrendelés a postai küldeményen a címzés felett található postázási időponttól számított 21 napon belül beérkező megrendelést jelenti.

b) A Gyorsasági Különdíj Nyereményjáték 2017. január 1-én kezdődik és 2018. július 11-én zárul. A Gyorsasági Különdíjra egy nyertes kerül kisorsolásra a Társszervezőknél a Gyorsasági Különdíj Nyereményjátékra jelentkező összes résztvevő közül. A sorsolás sorsolási programmal közjegyző felügyeletével történik a Tarsago Česká Republika, s.r.o. székhelyén (V Celnici 1031, 110 00 Prága 1, Cseh Köztársaság) 2018. július 25-én.

c) A Gyorsasági Különdíj egy bruttó 20 000 euró értékű nyeremény. A bruttó nyeremény érték a nyeremény után fizetendő adók és járulékok összegét is magában foglalja, és amennyiben a nyeremény tárgynyeremény, akkor az ÁFA-t is. Az adók és járulékok a nyertest terhelik, és a szervező e terheket a nyereményből vonja le. 

d) A Gyorsasági Különdíj attól függően vagy pénznyeremény vagy személygépkocsi vagy egyéb tárgynyeremény, hogy a Gyorsasági Különdíj nyertese a különdíjat milyen formában promotáló ajánlat alapján vesz részt a sorsoláson és kerül kisorsolásra. Abban az esetben, ha az adott ajánlat a Gyorsasági Különdíjat több formában tünteti fel és díj formája a résztvevő választásától függ, akkor a Gyorsasági Különdíj formáját a megrendelő a megrendeléssel együtt köteles kiválasztani. A Gyorsasági Különdíj nyertese a gépkocsit vagy egyéb tárgynyereményként promotáló ajánlat esetén is jogosult a Gyorsasági Különdíjat pénznyereményként kérni. 

e) A nyertes neve, címe (kizárólag helységnév és ország) és nyereménye a www.rd.hu oldalon 2018. július 30-án kerül közzétételre.  A Gyorsasági Különdíj Nyereményjáték további szabályait és részvételi feltételeit a Nyereményjátékok Általános Szabályai tartalmazzák.

 

GYORSASÁGI KÜLÖNDÍJ BÓNUSZ KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

a) A Gyorsasági Különdíj nyertese jogosult a Gyorsasági Különdíj Bónuszra az adott promócióban meghatározott részletek és szabályok szerint, ha a nyertes olyan termék megrendelésével kerül kisorsolásra, amely szerepel a Gyorsasági Különdíj Bónusz kampányban.

b) Az adott promócióban szereplő szabályok szerint a Gyorsasági Különdíj Bónusz értéke a következők szerint alakul:

o bruttó 1000 EUR, ha a nyertes 1 (egy) a Gyorsasági Különdíj Bónusz kampányba tartozó terméket rendelt meg az adott promócióban meghatározottak szerint; vagy

o bruttó 2000 EUR, ha a nyertes legalább 2 (két) a Gyorsasági Különdíj Bónusz kampányba tartozó terméket rendelt meg az adott promócióban meghatározottak szerint.

Amennyiben a Gyorsasági Különdíj Bónusz tárgynyeremény, akkor nyeremény fenti értéke a fizetendő adók és járulékok összege mellett az ÁFA-t is magában foglalja.

c) A Gyorsasági Különdíj Bónusz formája és a bónusz formájának a résztvevők általi kiválasztása tekintetében a Gyorsasági Különdíj Különös Szabályai megfelelően alkalmazandók.

 

AZ EXPRESSZ-DÍJ KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

a) A Társszervezők által közösen szervezett Expressz-díj Nyereményjáték 2016. december 23-án kezdődik, és 2018. július 11-én zárul. A részvétel ingyenes, és független 
a megrendeléstől. Az Expressz-díj sorsolásán részt vesznek mindazok, akik a fenti nyereményjáték-időszak kezdetét követően a Társszervezők által kiküldött ajánlatok valamelyikére határidőben válaszolnak. 

b) A nyertes sorsolással kerül kiválasztásra. A sorsolás közjegyző felügyeletével történik a Tarsago Česká Republika, s.r.o. székhelyén (V Celnici 1031, 110 00 Prága 1, Cseh Köztársaság) 2018. július 25-én. A sorsolás sorsolási programmal történik. Az Expressz-díjra egy nyertes kerül kisorsolásra a Társszervezőknél az Expressz-díjra jelentkező összes résztvevő közül.

c) Az Expressz-díj egy bruttó 10 000 euró értékű nyeremény. A bruttó nyereményérték a nyeremény után fizetendő adók és járulékok összegét is magában foglalja, és amennyiben a nyeremény tárgynyeremény, akkor az ÁFA-t is. Az adók és járulékok a nyertest terhelik, és a szervező e terheket a nyereményből vonja le.  

d) A felkínált részvételi lehetőség érvényesítéséhez a sorsolási dokumentumokat a sorsolási dokumentum kézhezvételétől számított 7 napon (kivéve, ha eltérő határidő kerül meghatározásra a nyereményjáték-időszakban megküldött promóciós anyagban) belül kell visszaküldeni a promóciós ajánlatban megadott módon. A postai úton megküldött ajánlatok esetében a sorsolási dokumentum 7 napon belüli visszaküldése a postai küldeményen a címzés felett található postázási időponttól számított 21 napon belül beérkező visszaküldést jelenti.   

e) Az Expressz-díj attól függően vagy pénznyeremény, vagy személygépkocsi, vagy egyéb tárgynyeremény, hogy az Expressz-díj nyertese a díjat milyen formában promotáló ajánlat alapján vesz részt a sorsoláson és kerül kisorsolásra. Abban az esetben, ha az adott ajánlat az Expressz-díjat több formában tünteti fel és a díj formája a résztvevő választásától függ, akkor az Expressz-díj formáját a résztvevő a válaszában köteles kiválasztani. Az Expressz-díj nyertese a gépkocsit vagy egyéb tárgynyereményként promotáló ajánlat esetén is jogosult az Expressz-díjat pénznyereményt kérni.  

f) A nyertes neve, címe (kizárólag helységnév és ország) és nyereménye a www.rd.hu oldalon 2018. július 30-án kerül közzétételre. Az Expressz-díj Nyereményjáték további szabályait és részvételi feltételeit a Nyereményjátékok Általános Szabályai tartalmazzák.

 

SZUPER-DÍJ KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

a) A Társszervezők által közösen szervezett Szuper-díj Nyereményjáték 2016. december 23-án kezdődik és 2018. július 11-én zárul. A részvétel ingyenes és független a megrendeléstől.

b) A Szuper-díj egy bruttó 8000 euró értékű pénznyeremény.

c) A Tarsago Česká Republika, s.r.o. generált egy sor elősorsolási számot (továbbiakban: „elősorsolási szám”).

d) A  Tarsago Česká Republika, sro székhelyén (V Celnici 1031, 110 00 Prága 1, Cseh Köztársaság) 2016. október 14-én közjegyző felügyelete alatt tartott sorsoláson kisorsolásra került az az elősorsolási szám, amellyel egy résztvevőnek az alább meghatározott feltételek szerint lehetősége van a Szuper-díjat megnyeri (továbbiakban „nyertes elősorsolási szám”). A sorsolás sorsolási programmal történt.

e) A nyertes elősorsolási számot közjegyző őrzi és gondoskodik titokban tartásáról a nyertesazonosítás időpontjáig, 2018. július 25-ig (továbbiakban: „nyertesazonosítás időpontja”).

f) Az elősorsolási számok elosztását és a nyertes elősorsolási szám kisorsolását követően az elősorsolási számok véletlenszerűen kerülnek kinyomtatásra a részvételi dokumentumokon, amelyeket a Társszervezők kiküldenek a lehetséges résztvevőknek.

g) A címzetteknek, akik szeretnének részt venni a Szuper-díj nyereményjátékban, vissza kell küldeniük az elősorsolási számaikat tartalmazó részvételi dokumentumaikat a kézhezvételtől számított 7 napon (kivéve ha eltérő határidő kerül meghatározásra a nyereményjáték időszakban megküldött a promóciós anyagban) belül annak a Társszervezőnek, akitől a részvételi dokumentumot kapták. Az elősorsolási számokat tartalmazó részvételi dokumentumok visszaküldésénél a résztvevőknek szigorúan követnie kell a promóciós ajánlatban foglalt utasításokat. A postai úton megküldött ajánlatok esetében a részvételi dokumentum 7 napon belüli visszaküldése a postai küldeményen a címzés felett található postázási időponttól számított 21 napon belül beérkező visszaküldést jelenti.  

h) A részvételi lehetőséget érvényesítők adatait (kapcsolattartási adatok és elősorsolási szám) az érintett Társszervezők elküldik a Tarsago Česká Republika, s.r.o. részére.

i) A nyertesazonosítás időpontjában a következő intézkedéseket kell végrehajtani:
- A nyertes elősorsolási számot össze kell hasonlítani a résztvevők által határidőben visszaküldött elősorsolási számokkal;

- Az a résztvevő lesz a Szuper-díj nyertese, akinek a megfelelően visszaküldött részvételi dokumentuma a nyertes elősorsolási számmal megegyező elősorsolási számot tartalmaz. Ha azonban az a résztvevő, aki a nyertes elősorsolási számmal megegyező elősorsolási számot tartalmazó dokumentumot kapta, elmulasztotta e részvételi dokumentumot megfelelően visszaküldeni, vagy más okból nem lehet jogosult a díjra, akkor az lesz a Szuper-díj nyertese, akinek a megfelelően visszaküldött részvételi dokumentuma tartalmazza azt az elősorsolási számot, amely a nyertes elősorsolási számhoz legközelebb álló magasabb elősorsolási szám.

j) A nyertesek neve, címe (kizárólag helységnév és ország) és nyereménye a www.rd.hu honlapon 2018. július 30-án kerül közzétételre. A Szuper-díj Nyereményjáték további szabályait és részvételi feltételeit a Nyereményjátékok Általános Szabályai tartalmazzák.

 

TOVÁBBI NYEREMÉNYJÁTÉKOK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

a) A Társszervezők a 2016. december 23-án kezdődő és 2018. július 11-én záruló időszakban dönthetnek további, egy vagy több nyereményjáték rendezéséről (továbbiakban: „további nyereményjátékok”). 

b) Minden egyes ilyen további nyereményjáték díjának az értéke maximum bruttó 2000 EUR lehet. A díj értéke a díj után fizetendő adók és járulékok összegét is magában foglalja és amennyiben a díj tárgynyeremény, akkor az ÁFA-t is.  

c) A további nyereményjátékok részvétel szabályait (beleértve a nyereményjáték típusát, kezdési időpontját, a részvétel feltételeit, a sorsolás szabályait, stb.) a Társszervezők fogják meghatározni az adott további nyereményjáték különös szabályaiban az adott további nyereményjáték megkezdését megelőzően.

d) A további  nyereményjátékok Különös Szabályai és ezek változásai, továbbá minden egyéb további nyereményjátékra vonatkozó információ díjmentesen elérhető lesz a www.rd.hu honlapon.

 

AZ ÉV ÜGYFELE CÍM NYEREMÉNYJÁTÉK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

a) Bárki, aki valamely Társszervező ajánlatában, promóciójában szereplő valamely terméket az ajánlat, promóció kézhezvételétől számított 7 napon (kivéve ha eltérő határidő kerül meghatározásra a nyereményjáték időszakban megküldött promóciós anyagban) belül megrendel, részt vesz a Társszervezők által közösen szervezett Év Ügyfele Cím Nyereményjátékban kivéve, ha a megrendeléssel együtt jelzi annak a Társszervezőnek, akitől az ajánlatot kapta, hogy a nyereményjátékban nem kíván részt venni. A részvétel megrendeléshez kötött. 

A részvételi felhívást tartalmazó ajánlatok egyaránt eljuttathatók postai úton, kiadványokon keresztül, interneten (pl. e-mail-en) keresztül, telefon és / vagy telemarketing kampány útján vagy bármely egyéb, a törvény által megengedett kommunikációs eszköz útján. A megrendelést az adott ajánlatban meghatározott úton és módon (pl. válaszlevélben postai úton, e-mailben, internetes honlapon, telefonon keresztül) szükséges eljuttatni ajánlatot kiküldő Társszervezőnek. 
A postai úton megküldött ajánlatok esetében a 7 napon belüli megrendelés a postai küldeményen a címzés felett található postázási időponttól számított 21 napon belül beérkező megrendelést jelenti.

b) Az Év Ügyfele Cím Nyereményjáték 2017. január 1-én kezdődik és 2017. november 30-án zárul. Az Év Ügyfele Cím Nyereményjátékra egy nyertes kerül kisorsolásra a Társszervezőknél az Év Ügyfele Cím Nyereményjátékra jelentkező összes résztvevő közül. A sorsolás sorsolási programmal közjegyző felügyeletével történik a Tarsago Česká Republika, s.r.o. székhelyén (V Celnici 1031, 110 00 Prága 1, Cseh Köztársaság) 2017. december 14-én.

c) Az  Év Ügyfele Cím Nyereményjáték egy bruttó 1000 euró értékű nyeremény. A bruttó nyeremény érték a nyeremény után fizetendő adók és járulékok összegét is magában foglalja, és amennyiben a nyeremény tárgynyeremény, akkor az ÁFA-t is. Az adók és járulékok a nyertest terhelik, és a szervező e terheket a nyereményből vonja le. 

d) Az  Év Ügyfele Cím Nyereményjáték attól függően vagy pénznyeremény vagy egyéb tárgynyeremény, hogy az  Év Ügyfele Cím Nyereményjáték nyertese a díjat milyen formában promotáló ajánlat alapján vesz részt a sorsoláson és kerül kisorsolásra. Abban az esetben, ha az adott ajánlat az  Év Ügyfele Cím Nyereményjáték díját több formában tünteti fel és díj formája a résztvevő választásától függ, akkor az  Év Ügyfele Cím Nyereményjáték díj formáját a megrendelő a megrendeléssel együtt köteles kiválasztani. Az  Év Ügyfele Cím Nyereményjáték díjnyertese a tárgynyereményként promotáló ajánlat esetén is jogosult az Év Ügyfele Cím Nyereményjáték díját pénznyereményként kérni. 

e) A nyertes neve, címe (kizárólag helységnév és ország) és nyereménye a www.rd.hu oldalon 2017. december 20-án kerül közzétételre.  Az Év Ügyfele Cím Nyereményjáték további szabályait és részvételi feltételeit a Nyereményjátékok Általános Szabályai tartalmazzák.

 

TAVASZVÁRÓ ELŐSORSOLÁSI DÍJ KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

a) A Társszervezők által közösen szervezett Tavaszváró elősorsolási díj nyereményjáték 2017. február 20-án kezdődik és 2017. március 23-án zárul. A részvétel ingyenes és független a megrendeléstől.

b) A Tavaszváró elősorsolási díj egy bruttó 1000 euró értékű pénznyeremény.

c) A Tarsago Česká Republika, s.r.o. generált egy sor elősorsolási számot (továbbiakban: „elősorsolási szám”).

d) A  Tarsago Česká Republika, sro székhelyén (V Celnici 1031, 110 00 Prága 1, Cseh Köztársaság) 2017. január 30-én közjegyző felügyelete alatt tartott sorsoláson kisorsolásra került az az elősorsolási szám, amellyel egy résztvevőnek az alább meghatározott feltételek szerint lehetősége van a Tavaszváró elősorsolási díjat megnyeri (továbbiakban „nyertes elősorsolási szám”). A sorsolás sorsolási programmal történt.

e) A nyertes elősorsolási számot közjegyző őrzi és gondoskodik titokban tartásáról a nyertesazonosítás időpontjáig, 2017. április 6-ig (továbbiakban: „nyertesazonosítás időpontja”).

f) Az elősorsolási számok elosztását és a nyertes elősorsolási szám kisorsolását követően az elősorsolási számok véletlenszerűen kerülnek kinyomtatásra a részvételi dokumentumokon, amelyeket a Társszervezők kiküldenek a lehetséges résztvevőknek.

g) A címzetteknek, akik szeretnének részt venni a Tavaszváró elősorsolási díj nyereményjátékban, vissza kell küldeniük az elősorsolási számaikat tartalmazó részvételi dokumentumaikat a kézhezvételtől számított 7 napon (kivéve ha eltérő határidő kerül meghatározásra a nyereményjáték időszakban megküldött a promóciós anyagban) belül annak a Társszervezőnek, akitől a részvételi dokumentumot kapták. Az elősorsolási számokat tartalmazó részvételi dokumentumok visszaküldésénél a résztvevőknek szigorúan követnie kell a promóciós ajánlatban foglalt utasításokat. A postai úton megküldött ajánlatok esetében a részvételi dokumentum 7 napon belüli visszaküldése a postai küldeményen a címzés felett található postázási időponttól számított 21 napon belül beérkező visszaküldést jelenti.  

h) A részvételi lehetőséget érvényesítők adatait (kapcsolattartási adatok és elősorsolási szám) az érintett Társszervezők elküldik a Tarsago Česká Republika, s.r.o. részére.

i) A nyertesazonosítás időpontjában a következő intézkedéseket kell végrehajtani:
- A nyertes elősorsolási számot össze kell hasonlítani a résztvevők által határidőben visszaküldött elősorsolási számokkal;

- Az a résztvevő lesz a Tavaszváró elősorsolási díj nyertese, akinek a megfelelően visszaküldött részvételi dokumentuma a nyertes elősorsolási számmal megegyező elősorsolási számot tartalmaz. Ha azonban az a résztvevő, aki a nyertes elősorsolási számmal megegyező elősorsolási számot tartalmazó dokumentumot kapta, elmulasztotta e részvételi dokumentumot megfelelően visszaküldeni, vagy más okból nem lehet jogosult a díjra, akkor az lesz a Tavaszváró elősorsolási díj nyertese, akinek a megfelelően visszaküldött részvételi dokumentuma tartalmazza azt az elősorsolási számot, amely a nyertes elősorsolási számhoz legközelebb álló magasabb elősorsolási szám.

j) A nyertesek neve, címe (kizárólag helységnév és ország) és nyereménye a www.rd.hu honlapon 2017. április 11-én kerül közzétételre. A Tavaszváró elősorsolási díj nyereményjáték további szabályait és részvételi feltételeit a Nyereményjátékok Általános Szabályai tartalmazzák.

 

TAVASZI MEGLEPETÉS NYEREMÉNYJÁTÉK különös szabályai (kivonat):

• A Tavaszi Meglepetés nyereményjátékot a Tarsago Magyarország Kft. szervezi kizárólag Magyarországon.

• A Tavaszi Meglepetés nyereményjáték a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint ajándéksorolásnak minősül.

• A sorsoláson a 2017.03.27-én postai úton kiküldött Tavaszi katalógus (jelen ajánlat) címzettjei vehetnek részt, ha a katalógus kézhezvételétől számított 7 napon belül legalább két terméket megrendelnek a katalógusból és a postai úton visszaküldött sorsolási dokumentum a megrendeléssel együtt legkésőbb a levélen a címzés felett található postázási időpontot követő 21 napon belül beérkezik a Tarsago Magyarország Kft-hez.

• A nyeremény: a nyertesként kisorsolt személy által a Tavaszi katalógusból megrendelt termékek, vagy azok ellenértéke (megrendelt termékek ára plusz a csomagolási és szállítási költség) összesen legfeljebb 56 000,-Ft értékben.  Amennyiben a nyertes a megrendelt termékek árát és a csomagolási és szállítási költséget a nyeremény átadás időpontjáig már egészben, vagy részben kifizette, akkor a már kifizette összeg kerül visszautalásra a nyertesnek figyelemmel a nyeremény maximális összegére.

• A sorsolást sorsolási programmal 2017.05.11-én tartjuk a Tarsago Magyarország Kft. székhelyén (1138 Budapest, Népfürdő utca 22.), közjegyző jelenlétében. A nyereményre 1 nyertes kerül kisorsolásra. Amennyiben a nyertes nem veszi át nyereményét, illetve nem közreműködik a nyeremény átadásában (nem teszi meg a szükséges nyilatkozatokat, illetve nem adja meg az átutaláshoz szükséges adatokat) a nyeremény kiadása iránti igény a sorsolástól számított 90 napig áll fenn, ezt követően a nyertes sem a nyereményre, sem pedig bármiféle kompenzációra nem tarthat igényt.

• A nyertest azonnal postai úton értesítjük.

• A nyeremény adóját a Tarsago Magyarország Kft. viseli.

• Ön a sorsolási dokumentumok visszaküldésével a szabályokat elfogadja, és hozzájárul ahhoz, hogy ha nyer, nevét és címét (csak helységnév) a nyertesek listájában, valamint a sorsolás eredményéről közzétett tájékoztatásainkban nyilvánosságra hozzuk.

• A nyertes (név és település) és nyereménye a www.rd.hu honlapon 2017.05.17-én kerül közzétételre.

• A Tavaszi Meglepetés nyereményjáték további szabályait és részvételi feltételeit a Nyereményjátékok Általános Szabályai f) és o) pontjai tartalmazzák, melyek értelemszerűen alkalmazandók.

 

NYÁRI ELŐSORSOLÁSI DÍJ KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

a) A Társszervezők által közösen szervezett Nyári Elősorsolási Díj Nyereményjáték 2017. június 16-án kezdődik és 2017. július 7-én zárul. A részvétel ingyenes és független a megrendeléstől.

b) A Nyári Elősorsolási Díj egy bruttó 700 euró értékű pénznyeremény.

c) A Tarsago Česká Republika, s.r.o. generált egy sor elősorsolási számot (továbbiakban: „elősorsolási szám”).

d) A  Tarsago Česká Republika, sro székhelyén (V Celnici 1031, 110 00 Prága 1, Cseh Köztársaság) 2017. február 16-án közjegyző felügyelete alatt tartott sorsoláson kisorsolásra került az az elősorsolási szám, amellyel egy résztvevőnek az alább meghatározott feltételek szerint lehetősége van a Nyári Elősorsolási Díjat megnyeri (továbbiakban „nyertes elősorsolási szám”). A sorsolás sorsolási programmal történt.

e) A nyertes elősorsolási számot közjegyző őrzi és gondoskodik titokban tartásáról a nyertesazonosítás időpontjáig, 2017. július 27-ig (továbbiakban: „nyertesazonosítás időpontja”).

f) Az elősorsolási számok elosztását és a nyertes elősorsolási szám kisorsolását követően az elősorsolási számok véletlenszerűen kerülnek kinyomtatásra a részvételi dokumentumokon, amelyeket a Társszervezők kiküldenek a lehetséges résztvevőknek.

g) A címzetteknek, akik szeretnének részt venni a Nyári Elősorsolási Díj nyereményjátékban, vissza kell küldeniük az elősorsolási számaikat tartalmazó részvételi dokumentumaikat a kézhezvételtől számított 7 napon (kivéve ha eltérő határidő kerül meghatározásra a nyereményjáték időszakban megküldött a promóciós anyagban) belül annak a Társszervezőnek, akitől a részvételi dokumentumot kapták. Az elősorsolási számokat tartalmazó részvételi dokumentumok visszaküldésénél a résztvevőknek szigorúan követnie kell a promóciós ajánlatban foglalt utasításokat. A postai úton megküldött ajánlatok esetében a részvételi dokumentum 7 napon belüli visszaküldése a postai küldeményen a címzés felett található postázási időponttól számított 21 napon belül beérkező visszaküldést jelenti.  

h) A részvételi lehetőséget érvényesítők adatait (kapcsolattartási adatok és elősorsolási szám) az érintett Társszervezők elküldik a Tarsago Česká Republika, s.r.o. részére.

i) A nyertesazonosítás időpontjában a következő intézkedéseket kell végrehajtani:
- A nyertes elősorsolási számot össze kell hasonlítani a résztvevők által határidőben visszaküldött elősorsolási számokkal;

- Az a résztvevő lesz a Nyári Elősorsolási Díj nyertese, akinek a megfelelően visszaküldött részvételi dokumentuma a nyertes elősorsolási számmal megegyező elősorsolási számot tartalmaz. Ha azonban az a résztvevő, aki a nyertes elősorsolási számmal megegyező elősorsolási számot tartalmazó dokumentumot kapta, elmulasztotta e részvételi dokumentumot megfelelően visszaküldeni, vagy más okból nem lehet jogosult a díjra, akkor az lesz a Nyári Elősorsolási Díj nyertese, akinek a megfelelően visszaküldött részvételi dokumentuma tartalmazza azt az elősorsolási számot, amely a nyertes elősorsolási számhoz legközelebb álló magasabb elősorsolási szám.

j) A nyertesek neve, címe (kizárólag helységnév és ország) és nyereménye a www.rd.hu honlapon 2017. augusztus 3-án kerül közzétételre. A Nyári Elősorsolási Díj Nyereményjáték további szabályait és részvételi feltételeit a Nyereményjátékok Általános Szabályai tartalmazzák.

 

A MÉDIAKÖNYV KAMPÁNYDÍJ NYEREMÉNYJÁTÉK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI:

• A médiakönyv kampánydíj nyereményjátékot a Tarsago Česká Republika, s.r.o. (azonosító szám: 24711748; székhely: V Celnici 1031, 110 00 Prága 1, Cseh Köztársaság; bejegyezve a Prágai Városi Bíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartás C rész részébe 168029 szám alatt), a Tarsago Slovensko, s.r.o. (azonosító szám: 35862 394; székhely: Námestie Slobody 11, 811 06 Pozsony, Szlovák Köztársaság; be- jegyezve a Pozsonyi Kerületi Bíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartás Sro részébe 29299/B szám alatt), a Tarsago Magyarország Kft. (adószáma 10498369-2- 41; székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 22., Magyarország; bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál 01-09-073862 cégjegyzékszámon) és a Tarsago Romania SRL (székhely: Delea Noua utca 2. 2. emelet, 1-es és 2-es iroda, 3-as szektor, Bukarest, Románia; bejegyezve a Bukaresti Törvényszék által vezetett kereske- delmi nyilvántartásba J40/ 693/ 21.01.2004 szám alatt, egyedi azonosító szám: RO16066125) – továbbiakban: Társszervezők – szervezik közösen a Cseh köztársaság- ban, a Szlovák köztársaságban, Magyarországon és Romániában. • A kampánydíj nyereményjátékban a 2017. május 9-én kiküldött társszervezői ajánlatok alapján lehet részt venni, a részvétel megrendeléshez kötött. A kampánydíj nyereményjátékban azok vehetnek részt, akik valamely fenti társszervező ajánlata alapján, az ajánlatban szereplő terméket a kézhezvételtől számított 7 napon belül (postai úton megküldött ajánlatok esetében a postai küldeményen a címzés felett található postázási időponttól számított 21 napon belül beérkezve) megrendelik. A részvételi felhívást tartalmazó ajánlatok egyaránt kiküldhetők postai úton, kiadványokon keresztül, interneten (pl. e-mailen) keresztül, vagy bármely egyéb, a törvény által megengedett kommunikációs eszköz útján. A megrendelést az adott ajánlatban meghatározott úton és módon (pl. válaszlevélben postai úton, e-mailben, internetes honlapon keresztül) szükséges eljuttatni ajánlatot kiküldő társszervezőnek. A névre szóló sorsolási dokumentum másra nem ruházható át. Az vehet részt a nyereményjátékokban, aki 18 éves vagy elmúlt 18 éves a nyereményjátékba történő benevezés időpontjában. A 18 éves korukat be nem töltött személyek nem jogosultak részt venni a nyereményjátékban, és így a nyereményre sem lehetnek jogosultak. Sem a Társszervezők munkavállalói, azok közeli hozzátartozói, sem a nyereményjáték szervezésében közreműködő vagy a Tarsago Kft.-nek tevékenységet végző vállalkozások tagjai, munkavállalói és azok közeli hozzátartozói nem vehetnek részt a nyereményjátékokban. Magyarországról a nyereményjátékokban a Tarsago Kft., a DMS Dialogmarketing Kft., a DEXIM Kft., a Díjbeszedő Nyomda Zrt., a Protocall Kft., a HCL Technologies, a Sprinter Futárszolgálat Kft., az fps webügynökség Kft., a BCS Hungary Kft., a Bene Ügyvédi Iroda, a Comforce Zrt., a TeleMedia Telemarketing Kft., valamint a Phonetic Kft. tagjai, alkalmazottjai, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. • Mindenki visszautasíthatja a nyereményjátékban történő részvételt, akinek a nyereményjátékban való részvétel felajánlásra kerül. A nyereményjátékra jelentkező személyek az adott Társszervező által végzett sikeres ellenőr- zési folyamatot – mely során Magyarországon a visszaküldési határidő betartása kerül ellenőrzésre – követően kerülhetnek felvételre a nyereményjátékba. • A kam- pánydíj nyereményjáték nem esik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatály alá és nem minősül e törvény szerint ajándéksorsolásnak. • A médiakönyv kampánydíj nyereményjátékon 5 darab Philips 32PHS4131 televízió kerül kisorsolásra a Társszervezőknél a nyereményjátékra jelentkező összes résztvevő közül öt nyertes részére. A nyeremények az összes Társszervező közös nyereményei. • Minden nyereményre 1 nyertes kerül kisorsolásra, így egy nyereménynek egy nyertese lesz valamelyik résztvevő országból. A sorsolás sorsolási programmal, közjegyző felügyeletével történik a Tarsago Česká Republika, s.r.o. székhelyén (V Celnici 1031, 110 00 Prága 1, Cseh Köztársaság) 2017. június 22-én. • A nyerteseket a lehető leghamarabb tájékoztatjuk a nyereményükről. • A nyertesektől a követ- kező nyilatkozatokat és együttműködést kérjük: - büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy nem alkalmazottja vagy tagja a jelen nyereményjáték szabályokban feljebb felsorolt cégeknek, valamint nem közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. ) a fent említett személyeknek; - a nyeremény átadásához, illetve átvételéhez szükséges, továbbá a nyertes személyét azonosító adatok, igazolások rendelkezésre bocsátása és a szükséges nyilatkozatok megtétele, - hozzájárul, hogy a Társszervezők a nevét, címét (csak helységnév és ország) és fényképét reklámcélokra felhasználhassák. • A nyertesnek a nyereményét az a Társszervező adja át, amelyiktől az adott nyertes az ajánlatot kapta. • A nyeremény kiadása iránti igény a sorsolástól számított 90 napig áll fenn, ezt követően a nyertes sem a nyereményre, sem pedig bármiféle kompenzációra nem tarthat igényt. • A Társszervezők fenntartják a jogot, hogy kizárjanak minden olyan résztvevőt a nyereményjátékból, aki megszegi a jelen nyereményjáték szabályokat, vagy nem felel valamely részvételi feltételnek. A Társszervezők fenntartják a jogot, hogy nem adják át a kisorsolt díjat annak sze- mélynek, aki nyertesként került kisorsolásra, ha a sorsolás előtt vagy azt követően kiderül, hogy a nyertesként kisorsolt személy nem felel meg az jelen nyereményjáték szabályokban vagy a promóciós dokumentumokban leírt feltételeknek, vagy egyébként nem jogosult a díjat átvenni az alkalmazandó szabályok szerint. • A médiakönyv kampánydíj nyereményjátékra történő jelentkezéssel, a megrendelés megadott módon történő leadásával a résztvevők kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik (vezetéknév, keresztnév, lakcím, sorsolási szám) a kampánydíj nyereményjáték lefolytatása céljából bekerüljenek a nyereményjáték adatbázi- sába, mely adatbázis közös adatkezelői a Tarsago Česká Republika, a Tarsago Slovensko, a Tarsago Magyarország Kft. és a Tarsago Romania, amelyek megbízásából és nevében a Tarsago Česká Republika, s.r.o. mint adatfeldolgozó bonyolítja le a sorsolást. A nyertesek személyes adatai a nyereményjáték lebonyolításához szükséges mértékben, elsősorban a sorsolás eredményéről történő tájékoztatás céljából megosztásra kerülnek a társszervezőkkel. A nyereményjátékban résztvevő személyek tájékoztatást kérhetnek a személyes adataik kezeléséről, kérhetik azok helyesbítését, törlését, illetve zárolását, és élhetnek minden a 2011. évi CXII. törvény az infor- mációs önrendelkezési jogról és az információszabadságról által biztosított joggal. Amennyiben élni kíván a fent említett jogokkal kérjük, küldje el írásban, dátummal és aláírásával ellátva kérését a következő címre: Tarsago Kft. 1138 Budapest, Népfürdő u. 22. Személyes adatai kezelésével kapcsolatos panaszával, illetve igényével a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve bírósághoz is fordulhat. • A résztvevők a kampánydíj nyereményjátékra történő jelentkezéssel, a megrendelés megadott módon történő leadásával elfogadják és hozzájárulnak ahhoz, hogy a nyertesek neve, címe (kizárólag helységnév és ország) és nyereménye a társszervezők weboldalain (Magyarországon a www.rd.hu honlapon), promóciós anyagaik nyertes listáján közzétételre kerül, továbbá, hogy a nyertesek nevét, címét (csak helységnév és ország) és fényképét a társzervezők reklámcélokra is felhasználják. • A kampánydíj nyereményjáték szabályok az összes Társszervező esetében azonosak a helyi sajátosságok miatt szükséges eltérések és a helyi jogszabályok előírásai miatt szükséges eltérések kivételével. • A Társszervezők a helyi jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben fenntartják a jogot, hogy töröljék, vagy elhalasszák e nyereményjátékot, és/vagy módosítsák a jelen nyereményjáték szabá- lyokat. •A nyereményjátékok résztvevői a megrendeléssel történő nyereményjátékra jelentkezéssel elfogadják a jelen nyereményjáték szabályokat.

 

Nyerjen Arlingten karórát! nyereményjáték különös szabályai (kivonat):

• A Nyerjen Arlingten karórát! nyereményjátékot a Tarsago Magyarország Kft. szervezi kizárólag Magyarországon.  A részvétel megrendeléshez kötött.

• A Nyerjen Arlingten karórát! nyereményjáték a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint ajándéksorolásnak minősül.

• A sorsoláson a postai úton kiküldött Magnézium és kálium a Holt-Tengerből étrend-kiegészítő-sorozat ajánlat (jelen ajánlat) címzettjei vehetnek részt, ha az ajánlat kézhezvételétől számított 7 napon belül megrendelik a felajánlott étrend-kiegészítő-sorozatot postai úton a sorsolási dokumentum visszaküldésével és az legkésőbb a levélen a címzés felett található postázási időpontot követő 21 napon belül beérkezik a Tarsago Magyarország Kft-hez.

• A Tarsago Magyarország Kft. 5 nyertest sorsol ki, nyereményük nyertesenként 1 darab Alringten karóra, melynek értéke: 9990 Ft.

• A sorsolást sorsolási programmal 2017.10.16-án 10 órakor tartjuk a Tarsago Magyarország Kft.  székhelyén (1138 Budapest, Népfürdő utca 22), közjegyző jelenlétében. Amennyiben a nyertes nem veszi át nyereményét, illetve nem közreműködik a nyeremény átadásában (nem teszi meg a szükséges nyilatkozatokat) a nyeremény kiadása iránti igény a sorsolástól számított 90 napig áll fenn, ezt követően a nyertes sem a nyereményre, sem pedig bármiféle kompenzációra nem tarthat igényt.

• A nyerteseket azonnal postai úton értesítjük.

• A nyeremény adóját a Tarsago Magyarország Kft. viseli.

• Ön a sorsolási dokumentumok visszaküldésével a szabályokat elfogadja, és hozzájárul ahhoz, hogy ha nyer, nevét és címét (csak helységnév) a nyertesek listájában, valamint a sorsolás eredményéről közzétett tájékoztatásainkban nyilvánosságra hozzuk.

• A nyertesek (név és település) és nyereményeik a www.rd.hu honlapon 2017.10.25-én kerülnek közzétételre.

• A Nyerjen Arlingten karórát! nyereményjáték további szabályait és részvételi feltételeit a Nyereményjátékok Általános Szabályai f) és o) pontjai tartalmazzák, melyek értelemszerűen alkalmazandók.

 

ARANY KAMPÁNYDÍJ KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

a) A Társszervezők által közösen szervezett Arany kampánydíj nyereményjáték 2017. szeptember 25-én kezdődik és 2017. október 26-án zárul. A részvétel ingyenes és független a megrendeléstől. Az Arany kampánydíj sorsolásán részt vesznek mindazok, akik a fenti nyereményjáték időszak kezdetét követően a Társszervezők által kiküldött ajánlatok valamelyikére határidőben válaszolnak.

b) A nyertes sorsolással kerül kiválasztásra. A sorsolás közjegyző felügyeletével történik a Tarsago Česká Republika, s.r.o. székhelyén (V Celnici 1031, 110 00 Prága 1, Cseh Köztársaság) 2017. november 14-én. A sorsolás sorsolási programmal történik. Az Arany kampánydíjra egy nyertes kerül kisorsolásra a Társszervezőknél az Arany kampánydíjra jelentkező összes résztvevő közül.

c) Az Arany kampánydíj egy bruttó 500 euró értékű pénznyeremény. A bruttó nyeremény érték a nyeremény után fizetendő adók és járulékok összegét is magában foglalja. Az adók és járulékok a nyertest terhelik és a szervező e terheket a nyereményből vonja le.

d) A felkínált részvételi lehetőség érvényesítéséhez a sorsolási dokumentumokat a sorsolási dokumentum kézhezvételétől számított 7 napon (kivéve ha eltérő határidő kerül meghatározásra a nyereményjáték időszakban megküldött a promóciós anyagban) belül kell visszaküldeni a promóciós ajánlatban megadott módon. A postai úton megküldött ajánlatok esetében a sorsolási dokumentum 7 napon belüli visszaküldése a postai küldeményen a címzés felett található postázási időponttól számított 21 napon belül beérkező visszaküldést jelenti.   

e) A nyertes neve, címe (kizárólag helységnév és ország) és nyereménye a www.rd.hu oldalon 2017. november 20-án kerül közzétételre. Az Arany kampánydíj nyereményjáték további szabályait és részvételi feltételeit a Nyereményjátékok Általános Szabályai tartalmazzák.

 

 

 

 

ADATKEZELÉSI IRÁNYELVEK

A Kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (továbbiakban: Katv.) értelmében tudatjuk Önnel, hogy személyes adatait (név és lakcím) a törvényes előírások betartásával a levél alján feltüntetett forrásból vettük át közvetlen üzletszerzés, azaz ajánlatokkal történő megkeresés céljából. Adatainak kezelését addig tekintjük folyamatosnak, ameddig Ön az adatai közvetlen üzletszerzési célú felhasználását meg nem tiltja vagy adatainak törlését nem kéri. Ezeket Ön bármikor ingyenesen és korlátozás nélkül megteheti írásban, e-mailben (np@readersdigest.hu) vagy postai úton (Tarsago Kft., Budapest 1970). Adatainak kezeléséről tájékoztatást, illetve adatai helyesbítését ugyanezen az úton kérheti. Az adatkezelés jogalapja a Katv. Az adatkezelést cégünk és az általunk megbízott adatfeldolgozók végzik, így adatait e cégek adatkezelési feladat ellátásban közreműködő munkatársai ismerhetik meg. A Tarsago Kft. által megbízott adatfeldolgozók aktuális listája (név, székhely) a http://rd.hu/Adatvedelem weboldalon ismerhető meg, illetve erről a fenti elérhetőségeken is kérhető tájékoztatás. Az adatait a Katv. által meghatározott keretek között továbbíthatjuk más közvetlen üzletszerzést végző szervnek. A Tarsago Kft.-t (korábbi cégnév: Reader’s Digest Kiadó Kft., székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 22.) a fenti adatkezeléssel az adatvédelmi biztos 00052-0001 számon nyilvántartásba vette.

 

A Tarsago Kft. a Magyar Áruküldők Egyesületének tagja. A szervezethez való tartozás a megbízhatóság és a minőség garanciája. Hivatalos nyilvántartási szám:  XIII/7255-4/2006/B . A Tarsago Kft. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 22.) a fenti adatkezeléssel az adatvédelmi nyilvántartásban  00052-0001 számon szerepel. Az adatvédelmi nyilvántartást a 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően 2012. január 1-jétől a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vezeti. Részletes adatvédelmi szabályzat: www.rd.hu/Adatvedelem. ÁSZF: www.rd.hu/aszf. Tarsago Kft. 1138 Budapest, Népfürdő u. 22. Telefonszám: (1) 296 3600. Adószám: 10498369-2-41.

 

 

MINŐSÉGI GARANCIA

Üzletpolitikánk egyik legfontosabb eleme ügyfeleink elégedettsége, ezt garanciánk szavatolja. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a gyártási és csomagolási folyamatok egészére kiterjedő szigorú minőségi ellenőrzés ellenére sérült terméket kapna kézhez, a hibás darabot kérésére hibátlanra cseréljük. Megrendelését a beérkezéstől számított 12 munkanapon belül teljesítjük. Amennyiben ez technikai okok miatt nem lehetséges, akkor levélben értesítjük. Fenntartjuk a jogot az utánvételes szállításra korábbi rendelésből származó tartozás esetén. Ha a termék egyáltalán nem felel meg elképzeléseinek, akkor a sértetlen, valamint az étrend-kiegészítők és élelmiszerek esetében kizárólag bontatlan terméket a kézhezvételtől számított 2 héten belül a saját költségén visszaküldheti. Az a cél vezérel minket, hogy ügyfeleink minden esetben elégedettek legyenek termékeink minőségével. További részletek: www.rd.hu/aszf.

Az árak nem tartalmazzák a postaköltséget (közvetített szolgáltatás), amely a megrendelt termékek számától függetlenül egységesen 1490 Ft. Részletfizetés esetén a postaköltség az első részlettel együtt fizetendő.

Ha bármi kérdése van, forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunk munkatársaihoz. Telefon: (06-1) 296-3600 (nem emelt díjas). E-mail cím: HU-CS@tarsago.com. Postacím: Tarsago Kft., 1970 Budapest. Weboldal: www.rd.hu

 

2016-os évre vonatkozó szabályzatok:

A NYEREMÉNYJÁTÉKOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

• Az általános szabályok (továbbiakban: Általános Szabályok) meghatározzák a nyereményjátékok (továbbiakban: Nyereményjátékok) szervezési és a részvételi feltételeit, szabályait az alábbiak szerint:

• A Nyereményjátékok társszervezői  ̵ amennyiben az egyes nyereményjáték  különös szabályai (továbbiakban: Különös Szabályok) ettől eltérően nem rendelkeznek  ̵ a Tarsago Česká Republika, s.r.o. (azonosító szám: 24711748; székhely: V Celnici 1031, 110 00 Prága 1, Cseh Köztársaság; bejegyezve a Prágai Városi Bíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartás C rész részébe 168029 szám alatt), a Tarsago Slovensko, s.r.o. (azonosító szám: 35862 394; székhely: Námestie Slobody 11, 811 06 Pozsony, Szlovák Köztársaság; bejegyezve a Pozsonyi Kerületi Bíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartás Sro részébe 29299/B szám alatt), a Tarsago Magyarország Kft. (adószáma 10498369-2-41; székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 22., Magyarország; bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál 01-09-073862 cégjegyzékszámon) a Tarsago Romania SRL (székhely: Delea Noua utca 2. 2. emelet, 1-es és 2-es iroda, 3-as szektor, Bukarest, Románia; bejegyezve a Bukaresti Törvényszék által vezetett kereskedelmi nyilvántartásba  J40/ 693/ 21.01.2004 szám alatt, egyedi azonosító szám: RO16066125) és a Tarsago LTD. (cégszám: 09514585; székhely: 71 -75 Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ, Anglia) – továbbiakban: Társszervezők.  A Tarsago LTD. akkor és olyan mértékben fog részt venni valamely nyereményjáték közös szervezésében, amennyiben és amilyen mértékben a rá vonatkozó helyi jogszabályok megengedik.

• A Nyereményjátékokban az vehet részt, aki a lakhelye szerinti országban tevékenységet folytató Társszervezőtől részvételi felhívást tartalmazó sorsolási dokumentumot/ ajánlatot kap, vagy egyéb módon meghívást kap a Nyereményjátékban való részvételre. A névre szóló sorsolási dokumentum másra nem ruházható át. A részvételi felhívást tartalmazó ajánlatok a Különös Szabályok eltérő rendelkezése hiányában egyaránt kiküldhetők postai úton, kiadványokon keresztül, interneten (pl. e-mailen) keresztül, vagy bármely egyéb, a törvény által megengedett kommunikációs eszköz útján.

• Amennyiben másképp nem jelezzük, a Nyereményjátékok a Cseh Köztársaságban, a Szlovák Köztársaságban, Magyarországon, Romániában és az Egyesült Királyságban közösen kerülnek megrendezésre, és a nyeremények is közösek a felsorolt országokban. A nyeremények az összes Társszervező közös nyereményei. A nyereményeket az összes Társszervező euróösszegben hirdeti meg. Minden meghirdetett nyereményre 1 nyertes kerül kisorsolásra, így egy nyereménynek csak egy nyertese van az összes részt vevő országból.

• A jelen Általános Szabályok és az egyes Nyereményjátékok Különös Szabályai az összes Társszervező esetében azonosak a helyi sajátosságok miatt szükséges eltérések és a helyi jogszabályok előírásai miatt szükséges eltérések kivételével. Minden ilyen eltérés az adott országban érvényes Általános Szabályokban és Különös Szabályokban kerül feltüntetésre. Az egyes nyeremények elnevezései országonként eltérők lehetnek, mivel az elnevezések nem szó szerinti fordításban szerepelnek.

• A Nyereményjátékok nem minősülnek szerencsejátéknak és nem esnek a 1991. évi XXXIV. törvény a szerencsejáték szervezéséről hatálya alá.

• Az vehet részt a Nyereményjátékokban, aki 18 éves vagy elmúlt 18 éves a Nyereményjátékba történő benevezés időpontjában. A 18 éves korukat be nem töltött személyek nem jogosultak részt venni a Nyereményjátékban, és így a nyereményre sem lehetnek jogosultak. Sem a Társszervezők munkavállalói, azok közeli hozzátartozói, sem a Nyereményjáték szervezésében közreműködő vagy a Tarsago Kft.-nek tevékenységet végző vállalkozások tagjai, munkavállalói és azok közeli hozzátartozói nem vehetnek részt a Nyereményjátékokban. Magyarországról a Nyereményjátékokban a Tarsago Kft., a DMS Dialogmarketing Kft., a DEXIM Csomagoló és Csomagküldő Kft., a Díjbeszedő Nyomda Zrt., a Protocall Kft., a HCL Technologies, a Sprinter Futárszolgálat Kft., az fps webügynökség Kft., a BCS Hungary Kft., a Bene Ügyvédi Iroda, a Comforce Kommunikációs Szolgáltató és Tanácsadó Zrt., a TeleMedia Első Magyar Telemarketing Szolgálat Kft., valamint a Phonetic Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. tagjai, alkalmazottjai, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. • Mindenki visszautasíthatja a Nyereményjátékban történő részvételt, akinek a nyereményjátékban való részvétel felajánlásra kerül.

• A Nyereményjátékra jelentkező személyek az adott Társszervező által végzett sikeres ellenőrzési folyamatot – mely során Magyarországon a visszaküldési határidő betartása kerül ellenőrzésre – követően kerülhetnek felvételre a Nyereményjátékba.

• Amennyiben másképp nem jelezzük, a sorsolásokat, illetve a nyertesek egyéb módon történő kiválasztását és az eredményeket cseh közjegyző felügyeli és igazolja.

• Amennyiben másképp nem jelezzük, a sorsolásokra, illetve a nyertesek egyéb módon történő kiválasztására a Tarsago Česká Republika, s.r.o. székhelyén kerül sor.

• A Társszervezők fenntartják a jogot, hogy nem adják át a kisorsolt díjat annak a személynek, aki nyertesként került kisorsolásra, ha a sorsolás előtt vagy azt követően kiderül, hogy a nyertesként kisorsolt személy nem felel meg az Általános Szabályokban, az alkalmazandó Különös Szabályokban vagy a promóciós dokumentumokban leírt feltételeknek, vagy egyébként nem jogosult a díjat átvenni az alkalmazandó szabályok szerint.

• A nyerteseket a lehető leghamarabb tájékoztatjuk a nyereményükről. A Társszervezők a nyertesek nevét, címét (kizárólag helységnév és ország) és a nyereményét a nyertesek listájában, valamint a sorsolás eredményéről szóló tájékoztatásokban nyilvánosságra hozzák. A nyertesekre vonatkozó információk megjelenési idejét és helyét az adott Nyereményjáték  Különös Szabályai tartalmazzák. A nyertesnek a nyereményét az a Társszervező adja át, amelyiktől a részvételi felhívást tartalmazó sorsolási dokumentumot/ajánlatot kapta. Amennyiben egy nyertes nem veszi át a nyereményét, a nyeremény kiadása iránti igény a sorsolástól, illetve a nyertes egyéb módon történő kiválasztásától számított 90 napig áll fenn, ezt követően a nyertes sem a nyereményre, sem pedig bármiféle kompenzációra nem tarthat igényt.

• Amennyiben másképp nem jelezzük, a Különös Szabályokban a nyeremények bruttó összegben kerülnek meghirdetésre. Minden nyertest az adott ország jogszabályai szerint terhel adó- és járulékfizetési, illetve -viselési kötelezettség. Magyarországról kisorsolt nyertes pénznyereménye személyi jövedelemadóját és a kapcsolódó járulékokat a Tarsago Kft. a nyertes nyilatkozata alapján a nyereményből levonja és befizeti az adóhatóságnak, a kifizetéskor érvényben lévő jogszabályok szerint. A Magyarországról kisorsolt nyertesek az EUR-ban meghatározott pénz nyereményösszeget – a Magyar Nemzeti Bank által megadott, a sorsolás, illetve a nyertesek egyéb módon történő kiválasztása napján érvényes, hivatalos euró devizaárfolyamon átszámítva – forintban kapják meg az adók és járulékok levonását követően. A Magyarországról kisorsolt nyertesek nem jogosultak a nyeremény EUR-ban történő átvételére.

• A Nyereményjátékra történő jelentkezéssel, a sorsolási dokumentumok visszaküldésével a résztvevők elfogadják és hozzájárulnak ahhoz, hogy ha nyernek, a Társszervezők a nyertesek nevét és címét (kizárólag helységnév és ország) megjelentetik a Társszervezők weboldalain és a promóciós anyagok nyerteslistáiban. A nyertesektől a következő nyilatkozatokat  és együttműködést kérjük: – büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy nem alkalmazottja vagy tagja a jelen Általános Szabályokban feljebb felsorolt cégeknek, valamint nem közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1.) a fent említett személyeknek; – a nyeremény átadásához, illetve átvételéhez szükséges továbbá a nyertes személyét azonosító adatok, igazolások rendelkezésre bocsátása és a szükséges nyilatkozatok megtétele - hozzájárul, hogy a Társszervezők a nevét, címét (csak helységnév és ország) és fényképét reklámcélokra felhasználhassák.

•  A Nyereményjátékra történő jelentkezéssel, a sorsolási dokumentum visszaküldésével a résztvevők kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik (vezetéknév, keresztnév, lakcím, sorsolási szám) a Nyereményjáték lefolytatása céljából bekerüljenek a Nyereményjáték adatbázisába, mely adatbázis közös adatkezelői a Társszervezők, akiknek a megbízásából és nevében a Tarsago Česká Republika, s.r.o. mint adatfeldolgozó bonyolítja le a sorsolást. A nyertesek személyes adatai a Nyereményjáték lebonyolításához szükséges mértékben, elsősorban a sorsolás eredményéről történő tájékoztatás céljából megosztásra kerülnek a Társszervezőkkel. A Nyereményjátékban részt vevő személyek tájékoztatást kérhetnek a személyes adataik kezeléséről, kérhetik azok helyesbítését, törlését, illetve zárolását, és élhetnek minden a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról által biztosított joggal (továbbá a helyi adatvédelmi szabályok által meghatározott jogokkal, különösen a 101/2000 számú módosított Cseh törvény a személyes adatok védelméről 21. §-ában, a 122/2013 számú Szlovák törvény a személyes adatok védelméről és 677/2001. számú Román törvény a személyes adatok kezelése és a személyes adatok feldolgozása tárgyában a személyek védelméről 12-18 §-aiban meghatározott jogokkal). Amennyiben élni kíván a fent említett jogokkal, kérjük, küldje el írásban, dátummal és aláírásával ellátva kérését a következő címre: Tarsago Kft. 1138 Budapest, Népfürdő u. 22. Személyes adatai kezelésével kapcsolatos panaszával, illetve igényével a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve bírósághoz is fordulhat.

• A jelen Általános Szabályok határozzák meg a Társszervezők által közösen szervezett összes Nyereményjáték általános szabályait és feltételeit. A Különös Szabályok határozzák meg a további feltételeket, mint például a további részvételi feltételeket és a nyereményeket. A jelen Általános Szabályok és a Különös Szabályok közötti eltérés esetén a Különös Szabályok az irányadók.

• A Társszervezők fenntartják a jogot, hogy kizárjanak minden olyan résztvevőt a Nyereményjátékból, aki megszegi a jelen Általános Szabályokat vagy az irányadó Különös Szabályokat, vagy nem felel valamely részvételi feltételnek.

• A Társszervezők a helyi jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben fenntartják a jogot, hogy töröljenek vagy elhalasszanak bármely Nyereményjátékot, és/vagy módosítsák a jelen Általános Szabályokat vagy bármely Nyereményjáték Különös Szabályait.

• A Nyereményjátékok résztvevői a Nyereményjátékra történő jelentkezéssel, a sorsolási dokumentumok visszaküldésével elfogadják az Általános Szabályokat és a Különös Szabályokat.

• A jelen Általános Szabályok, valamint a Nyereményjátékok Különös Szabályai és az ezekben bekövetkező bármilyen változás, továbbá minden egyéb, a Nyereményjátékokra vonatkozó információ díjmentesen elérhetők a www.rd.hu honlapon. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a Nyereményjátékokkal kapcsolatban, azt a következő utolérhetőségeken teheti meg: HU-CS@tarsago.com vagy levélben: 1138 Budapest, Duna Tower – Népfürdő u. 22. A Nyereményjáték nyerteseinek listáját kérésére elküldjük Önnek, ha a sorsolást követően megcímzett és felbélyegzett borítékját elküldi ügyfélszolgálatunknak.

 

A NAGY TARSAGO NYEREMÉNYJÁTÉK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

• A Társszervezők (Tarsago Česká Republika, s.r.o., a Tarsago Slovensko, s.r.o., a Tarsago Magyarország Kft., a Tarsago Romania SRL és a Tarsago LTD.) által közösen szervezett Nagy Tarsago Nyereményjátékban az alábbi díjak kerülnek kisorsolásra: Fődíj bruttó 100 000 euró értékben és 50 darab karóra egyenként nettó 150 EUR értékben. • A részvétel ingyenes, és független a megrendeléstől.

• A Fődíj nyertese jogosult még a Fődíj Extrára, ha válaszát, amellyel kisorsolásra került, a sorsolási dokumentumot tartalmazó ajánlat átvételétől számított 7 napon belül (vagyis a levélen a címzés felett található postázási határidőt követő 21 napon belül) küldte vissza. A Fődíj Extrára vonatkozó további tájékoztatást lásd alább. • A Nagy Tarsago Nyereményjáték 2015. június 15-től 2016. december 12-ig tart azzal, hogy végső visszaküldési határidő (beérkezőleg): 2017. január 2. Ennek megfelelően a Fődíj és a 50 darab karóra sorsolásán azok vesznek részt, akik a Társszervezők 2015. június 15. és 2016. december 12. közötti ajánlatai valamelyikére határidőben válaszolnak. A részvételi dokumentumok nem átruházhatók.

• A Nyereményjátékon való részvétel nyitott mindenki számára, aki névre szóló sorsolási dokumentumot tartalmazó promóciós  anyagot kap valamely Társszervezőtől, vagy egyéb módon meghívást kap a részvételre. A felkínált részvételi lehetőség érvényesítéséhez a sorsolási dokumentumot, amelyek tartalmazzák a részvételre jogosító sorsolási számokat, az adott promóciós ajánlatban leírtaknak megfelelően és az előírt határidőn belül vissza kell küldeni annak a Társszervezőnek, amelytől azt a megkeresett személy kapta.

• A résztvevők, akik a fent meghatározott Nyereményjáték időszakban több részvételi felhívásra is válaszolnak, többszörösen bekerülnek a sorsolásra. A nyerési esély minden egyes részvétellel növekszik.

• Ugyanazon résztvevő egyszerre legfeljebb 50 sorsolási számmal vehet részt a sorsoláson egy és ugyanazon promóciós dokumentum alapján, tehát az adott promóciós ajánlattól függően 1–50 eséllyel.

• A nyertesek sorsolással kerülnek kiválasztásra. A sorsolás közjegyző felügyeletével történik a Tarsago Česká Republika, s.r.o. székhelyén (V Celnici 1031, 110 00 Prága 1, Cseh Köztársaság) 2017. január 30-án. A sorsolás sorsolási programmal történik. Minden egyes nyereményre egy nyertes kerül kisorsolásra a Társszervezőknél a Nagy Tarsago Nyereményjátékra jelentkező összes résztvevő közül.

• A Fődíj Extra összege euróban kerül meghirdetésre, és a promóciós ajánlatok szerint változhat. A Fődíj nyertese abban az értékben és formában jogosult a Fődíj Extrára, amely az általa visszaküldött azon részvételi dokumentumban szerepel, amellyel megnyerte a Fődíjat. A Fődíj Extrát a Fődíj nyertese kapja, ha válaszát a sorsolási dokumentumokat tartalmazó ajánlat átvételétől számított 7 napon belül (vagyis a levélen a címzés felett található postázási határidőt követő 21 napon belül beérkezőleg) küldte vissza.

• A nyertesek neve, címe (kizárólag helységnév és ország) és nyereménye a www.rd.hu honlapon és a Reader’s Digest magazin 2017. márciusi számában kerülnek közzétételre.

• A Nagy Tarsago Nyereményjáték további szabályait és részvételi feltételeit a Nyereményjátékok Általános Szabályai tartalmazzák.

 

 

GYORSASÁGI KÜLÖNDÍJ NYEREMÉNYJÁTÉK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

• A Gyorsasági Különdíj nyereményjátékot a Tarsago Slovensko, s.r.o., a Tarsago Magyarország Kft., a Tarsago Romania Srl és a Tarsago Ltd. szervezik közösen a Szlovák köztársaságban, Magyarországon, Romániában és az Egyesült Királyságban.

• A Gyorsasági Különdíj nyereményjátékban a 2015. június 1-től 2017. január 9-ig kiküldött társszervezői ajánlatok alapján lehet részt venni, a részvétel megrendeléshez kötött. A Gyorsasági Különdíj nyereményjátékban azok vehetnek részt, akik valamely fenti társszervező ajánlata alapján, az ajánlat átvételétől számított 7 napon belül az ajánlatban szereplő valamely terméket (postai úton megküldött ajánlatok esetében a postai küldeményen a címzés felett található postázási időponttól számított 21 napon belül beérkezve) megrendelik. A részvételi felhívást tartalmazó ajánlatok egyaránt kiküldhetők postai úton, kiadványokon keresztül, interneten (pl. e-mailen) keresztül, vagy bármely egyéb, a törvény által megengedett kommunikációs eszköz útján. A megrendelést az adott ajánlatban meghatározott úton és módon (pl. válaszlevélben postai úton, e-mailben, internetes honlapon keresztül) szükséges eljuttatni ajánlatot kiküldő társszervezőnek. A Gyorsasági Különdíj nyereményjáték nem esik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi xxxiv. törvény hatály alá és nem minősül e törvény szerint ajándéksorsolásnak.

• Azon résztvevők, akik a fent meghatározott nyereményjáték időszakban részükre kiküldött több ajánlat alapján is rendelnek terméket a fentiek szerint, többszörösen bekerülnek a sorsolásra. A nyerési esély minden egyes megrendeléssel növekszik.

• A Gyorsasági Különdíjra egy nyertes kerül kisorsolásra a társszervezőknél a Gyorsasági Különdíj nyereményjátékra jelentkező összes résztvevő közül. A sorsolás sorsolási programmal közjegyző felügyeletével történik a Tarsago Česká Republika, s.r.o. székhelyén (V Celnici 1031, 110 00 Prága 1, Cseh Köztársaság) 2017. január 30-án.

• A Gyorsasági Különdíj egy bruttó 20 000 euró értékű nyeremény, amely attól függően vagy egy bruttó 20 000 euró értékű személygépkocsi vagy egy bruttó 20 000 euró értékű utazás vagy egyéb bruttó 20 000 euró értékű tárgynyeremény vagy bruttó 20 000 euró pénznyeremény, hogy a Gyorsasági Különdíj nyertese a különdíjat milyen formában promotáló ajánlat alapján vesz részt a sorsoláson és kerül kisorsolásra. Abban az esetben, ha az adott ajánlat a Gyorsasági Különdíjat több formában tünteti fel, akkor a Gyorsasági Különdíj formáját a megrendelő a megrendeléssel együtt köteles kiválasztani. A Gyorsasági Különdíj nyertese a gépkocsit vagy egyéb tárgynyereményként promotáló ajánlat esetén is jogosult a Gyorsasági Különdíjat pénznyereményként kérni. A Gyorsasági Különdíj egy bruttó 20 000 euró értékű nyeremény, ami azt jelenti, hogy nyeremény után fizetendő adók és járulékok összegét is magában foglalja a bruttó nyeremény érték, az adók és járulékok a nyertest terhelik és a szervező e terheket a nyereményből vonja le.

• A Gyorsasági Különdíj Nyereményjátékra történő jelentkezéssel, a megrendelés megadott módon történő leadásával a résztvevők kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik (vezetéknév, keresztnév, lakcím, sorsolási szám) a Gyorsasági Különdíj Nyereményjáték lefolytatása céljából bekerüljenek a nyereményjáték adatbázisába, mely adatbázis közös adatkezelői a Tarsago Slovensko, s.r.o., a Tarsago Magyarország Kft., a Tarsago Romania SRL és a Tarsago LTD., akiknek a megbízásából és nevében a Tarsago Česká Republika, s.r.o. mint adatfeldolgozó bonyolítja le a sorsolást. A nyertes személyes adatai a nyereményjáték lebonyolításához szükséges mértékben, elsősorban a sorsolás eredményéről történő tájékoztatás céljából megosztásra kerülnek a társszervezőkkel. A nyereményjátékban résztvevő személyek tájékoztatást kérhetnek a személyes adataik kezeléséről, kérhetik azok helyesbítését, törlését, illetve zárolását, és élhetnek minden a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról által biztosított joggal (továbbá a helyi adatvédelmi szabályok által meghatározott jogokkal, különösen a 101/2000 számú módosított Cseh törvény a személyes adatok védelméről 21. §-ában, a 122/2013 számú Szlovák törvény a személyes adatok védelméről és 677/2001. számú Román törvény a személyes adatok kezelése és a személyes adatok feldolgozása tárgyában a személyek védelméről 12-18 §-aiban meghatározott jogokkal). Amennyiben élni kíván a fent említett jogokkal kérjük, küldje el írásban, dátummal és aláírásával ellátva kérését a következő címre: Tarsago Kft. 1138 Budapest, Népfürdő u. 22. Személyes adatai kezelésével kapcsolatos panaszával, illetve igényével a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve bírósághoz is fordulhat. • A résztvevők elfogadják és hozzájárulnak ahhoz, hogy a nyertes neve, címe (kizárólag helységnév és ország) és nyereménye a társszervezők weboldalain, promóciós anyagaik nyertes listáján közzétételre kerül, továbbá, hogy a nyertes nevét, címét (csak helységnév és ország) és fényképét a társzervezők reklámcélokra is felhasználják. • A Gyorsasági Különdíj nyereményjáték további szabályait és részvételi feltételeit a nyereményjátékok általános szabályai tartalmazzák.

 

 

A BÓNUSZ-DÍJ SZABÁLYZATA

• A sorsoláson a 2015. június 1. és 2016. december 12. között kiküldött katalógusajánlatok címzettjei vehetnek, amennyiben az ajánlat kézhezvételétől számított 3 napon belül kettő vagy több terméket rendelnek meg.

• A sorsolást 2017. január 26-án tartjuk a Tarsago Kft. székhelyén, közjegyző jelenlétében. A meghirdetett díjra 1 nyertes kerül kisorsolásra. Amennyiben a nyertes nem veszi át nyereményét, a nyeremény kiadása iránti igény a sorsolástól számított 90 napig áll fenn, ezt követően a nyertes sem a nyereményre, sem pedig bármiféle kompenzációra nem tarthat igényt.

• A Bónusz-díj nyertese az a személy, aki a sorsolási dokumentumokat az ajánlat kézhezvételétől számított 3 napon belül visszaküldi úgy, hogy legkésőbb a levélen a címzés felett található postázási határidőt követő 17 napon belül a megrendelés a sorsolási dokumentummal együtt beérkezzen a Tarsago Kft.-hez., és akinek a nevét közjegyző jelenlétében kihúzzuk.

• A Bónusz-díj sorsolásán nettó 300 000 Ft-ot sorsolunk ki, amelyet banki értékpapír vagy utazás vagy egyéb tárgynyeremény formájában vehet át a nyertes.

• A nyertest a sorsolást követően postai úton azonnal értesítjük.

• Ön a sorsolási dokumentumok visszaküldésével jelen szabályzatot elfogadja, és hozzájárul ahhoz, hogy ha nyer, nevét és címét (csak helységnév) a nyertesek listájában, valamint a sorsolás eredményéről közzétett tájékoztatásainkban nyilvánosságra hozzuk.

• A sorsoláson a Tarsago Kft., a DMS Dialogmarketing Kft., a DEXIM Csomagoló és Csomagküldő Kft., a Díjbeszedő Nyomda Zrt., a Protocall Kft., a HCL Technologies, a Sprinter Futárszolgálat Kft., az fps webügynökség Kft., a BCS Hungary Kft., a Creditexpress Kft., a Creditforte Kft., a Bene Ügyvédi Iroda, a Comforce Kommunikációs Szolgáltató és Tanácsadó Zrt., a TeleMedia Első Magyar Telemarketing Szolgálat Kft., valamint a Phonetic Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. tagjai, alkalmazottjai, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

• Ha a sorsolás előkészítésével és menetével kapcsolatban bármilyen kérdése van, keresse ügyfélszolgálatunkat a (1) 296-3600-as telefonszámon. Postacímünk: 1970 Budapest.

• A nyertesek listáját kérésére elküldjük Önnek, ha a sorsolást követően megcímzett és felbélyegzett borítékját elküldi ügyfélszolgálatunknak.

 

AZ EXPRESSZ-DÍJ KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

• A Társszervezők (Tarsago Česká Republika, s.r.o., a Tarsago Slovensko, s.r.o., a Tarsago Magyarország Kft., a Tarsago Romania SRL és a Tarsago LTD.) által közösen szervezett Expressz-díj Nyereményjáték 2015. június 15-től és 2016. december 12-ig tart. A részvétel ingyenes és független a megrendeléstől. Az Expressz-díj sorsolásán részt vesznek mindazok, akik a Társszervezők  2015. június 15. és 2016. december 12. közötti ajánlatai valamelyikére válaszolnak a megadott határidőn belül. A nyertes sorsolással kerül kiválasztásra. A sorsolás közjegyző felügyeletével történik a Tarsago Česká Republika, s.r.o. székhelyén (V Celnici 1031, 110 00 Prága 1, Cseh Köztársaság) 2017. január 30-án. A sorsolás sorsolási programmal történik. Az Expressz díjra egy nyertes kerül kisorsolásra a Társszervezőknél az Expressz díjra jelentkező összes résztvevő közül.

• Az Expressz díj egy bruttó 10 000 euró értékű pénznyeremény.

• A felkínált részvételi lehetőség érvényesítéséhez a sorsolási dokumentumokat, amelyek tartalmazzák a részvételre jogosító sorsolási számot a sorsolási dokumentum kézhezvételétől számított 7 napon belül (vagyis a levélen a címzés felett található postázási határidőt követő 21 napon belül) kell visszaküldeni a promóciós ajánlatban megadott módon.

• A nyertes neve és címe (kizárólag helységnév és ország) a www.rd.hu honlapon és a promóciós ajánlatainkban kerül közzétételre. Az Expressz-díj Nyereményjáték további szabályait és részvételi feltételeit a Nyereményjátékok Általános Szabályai tartalmazzák.

 

A Kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (továbbiakban: Katv.) értelmében tudatjuk Önnel, hogy személyes adatait (név és lakcím) a törvényes előírások betartásával a levél alján feltüntetett forrásból vettük át közvetlen üzletszerzés, azaz ajánlatokkal történő megkeresés céljából. Adatainak kezelését addig tekintjük folyamatosnak, ameddig Ön az adatai közvetlen üzletszerzési célú felhasználását meg nem tiltja vagy adatainak törlését nem kéri. Ezeket Ön bármikor ingyenesen és korlátozás nélkül megteheti írásban, e-mailben (np@tarsago.com) vagy postai úton (Tarsago Kft., Budapest 1970). Adatainak kezeléséről tájékoztatást, illetve adatai helyesbítését ugyanezen az úton kérheti. Az adatkezelés jogalapja a Katv. Az adatkezelést cégünk és az általunk megbízott adatfeldolgozók végzik, így adatait e cégek adatkezelési feladat ellátásban közreműködő munkatársai ismerhetik meg. A Tarsago Kft. által megbízott adatfeldolgozók aktuális listája (név, székhely) a http://rd.hu/Adatvedelem weboldalon ismerhető meg, illetve erről a fenti elérhetőségeken is kérhető tájékoztatás. Az adatait a Katv. által meghatározott keretek között továbbíthatjuk más közvetlen üzletszerzést végző szervnek. A Tarsago Kft.-t (korábbi cégnév: Reader’s Digest Kiadó Kft., székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 22.) a fenti adatkezeléssel az adatvédelmi biztos 00052-0001 számon nyilvántartásba vette.

 

A Tarsago Kft. a Magyar Áruküldők Egyesületének alapító tagja. A szervezethez való tartozás a megbízhatóság és a minőség garanciája. Hivatalos nyilvántartási szám:  XIII/7255-4/2006/B . A Tarsago Kft. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 22.) a fenti adatkezeléssel az adatvédelmi nyilvántartásban  00052-0001 számon szerepel. Az adatvédelmi nyilvántartást a 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően 2012. január 1-jétől a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vezeti. Részletes adatvédelmi szabályzat: www.rd.hu/Adatvedelem. ÁSZF: www.rd.hu/aszf. Tarsago Kft. 1138 Budapest, Népfürdő u. 22. Telefonszám: (1) 296 3600. Adószám: 10498369-2-41.

 

A SZUPER-DÍJ (elősorsolás) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

• A Társszervezők (a Tarsago Česká Republika, s.r.o., a Tarsago Slovensko, s.r.o., a Tarsago Magyarország Kft., a Tarsago Romania SRL és a Tarsago LTD.) által közösen szervezett Szuper-díj Nyereményjátékon azok vesznek részt, akik a Társszervezők 2015. június 15. és 2016. december 12. közötti ajánlatai valamelyikére határidőben válaszolnak. A részvétel ingyenes, és független a megrendeléstől.

• A Tarsago Česká Republika, s.r.o. generált egy sor elősorsolási számot.

• A Tarsago Česká Republika, s.r.o. székhelyén 2015. április 23-án közjegyző felügyelete alatt tartott sorsoláson kisorsolásra került az az elősorsolási szám, amellyel egy résztvevőnek az alább meghatározott feltételek szerint lehetősége van a Szuper-díjat megnyerni (továbbiakban „nyertes elősorsolási szám”). A sorsolás sorsolási programmal történt.

• A díj bruttó értéke 
8000 euró.

• A nyertes elősorsolási számot közjegyző őrzi, és gondoskodik titokban tartásáról a nyertesazonosítás időpontjáig (2017. 01. 30.) (továbbiakban nyertesazonosítás időpontja).

• Az elősorsolási számok elosztását és a nyertes elősorsolási szám kisorsolását követően az elősorsolási számok véletlenszerűen kerülnek kinyomtatásra a részvételi dokumentumokon, amelyeket a Társszervezők kiküldenek a lehetséges résztvevőknek.

• A címzetteknek, akik szeretnének részt venni a Szuper-díj Nyereményjátékban, vissza kell küldeniük az elősorsolási számaikat tartalmazó részvételi dokumentumaikat a kézhezvételtől számított 7 napon belül (vagyis a levélen a címzés felett található postázási határidőt követő 21 napon belül) annak a Társszervezőnek, amelytől a részvételi dokumentumot kapták. Az elősorsolási számokat tartalmazó részvételi dokumentumok visszaküldésénél a résztvevőknek szigorúan követniük kell a promóciós ajánlatban foglalt utasításokat.

• A részvételi lehetőséget érvényesítők adatait (név, lakcím  és elősorsolási szám) az érintett Társszervezők elküldik a Tarsago Česká Republika, s.r.o. részére.

• A nyertesazonosítás időpontjában a következő intézkedéseket kell végrehajtani: – A nyertes elősorsolási számot össze kell hasonlítani a résztvevők által határidőben visszaküldött elősorsolási számokkal; – Az a résztvevő lesz a Szuper-díj nyertese, akinek a megfelelően visszaküldött részvételi dokumentuma a nyertes elősorsolási számmal megegyező elősorsolási számot tartalmaz. Ennek hiányában – tehát ha az a résztvevő, aki a nyertes elősorsolási számmal megegyező elősorsolási számot tartalmazó dokumentumot kapta, elmulasztotta e részvételi dokumentumot megfelelően visszaküldeni – az lesz a Szuper-díj nyertese, akinek a megfelelően visszaküldött részvételi dokumentuma tartalmazza azt az elősorsolási számot, amely a nyertes elősorsolási számhoz legközelebb álló magasabb elősorsolási szám.

• A nyertes neve és címe (kizárólag helységnév és ország) a www.rd.hu honlapon és a Reader’s Digest magazinban kerül közzétételre.

• A Szuper-díj Nyereményjáték további szabályait és részvételi feltételeit a Nyereményjátékok Általános Szabályai tartalmazzák.

 

 

MINŐSÉGI GARANCIA

Üzletpolitikánk egyik legfontosabb eleme ügyfeleink elégedettsége, ezt garanciánk szavatolja. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a gyártási és csomagolási folyamatok egészére kiterjedő szigorú minőségi ellenőrzés ellenére sérült terméket kapna kézhez, a hibás darabot kérésére hibátlanra cseréljük. Megrendelését a beérkezéstől számított 12 munkanapon belül teljesítjük. Amennyiben ez technikai okok miatt nem lehetséges, akkor levélben értesítjük. Ha a termék egyáltalán nem felel meg elképzeléseinek, akkor a sértetlen terméket a kézhezvételtől számított 2 héten belül visszavesszük. Cégünk már több mint 90 éve a fenti üzletpolitikát követi, és ezután is az a cél vezérel minket, hogy ügyfeleink minden esetben elégedettek legyenek termékeink minőségével. Az árak nem tartalmazzák a postaköltséget (közvetített szolgáltatás), amely a megrendelt termékek számától függetlenül egységesen 1490 Ft. A katalógusban szereplő termékek mindegyikére vonatkozik a 3 havi, kamatmentes részletfizetési lehetőség. Ajánlatunk a készlet erejéig, de legkésőbb 2015. december 31-ig érvényes. Fenntartjuk a jogot az utánvételes szállításra korábbi rendelésből származó tartozás esetén.