Adatkezelési tájékoztató

A Tarsago Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság tájékoztatása a hozzájáruláson alapuló közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelésről

Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelete, az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) értelmében tájékoztatjuk Önt a hozzájáruláson alapuló közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelésünkről.

 

1. Adatkezelő

Az adatkezelő a Tarsago Kft. (továbbiakban: Tarsago Kft. vagy Adatkezelő). A Tarsago Kft-t a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg 01-09-073862 alatt tartja nyilván, adószáma: 10498369-2-41, székhelye: 1138. Budapest, Népfürdő utca 22.

A Tarsago Kft. vevőszolgálata a székhelyen, a 1138. Budapest, Népfürdő utca 22. cím alatti irodaház földszintjén található. A Tarsago Kft. ügyfélszolgálat telefonszáma: (06-1) 296-3600, e-mail címe: HU-CS@tarsago.com. A Tarsago Kft. honlapja: www.rd.hu. A Tarsago Kft. levelezési címe: Tarsago Kft. Bp. 1970.  

 

2. Az adatkezelés célja és jogalapja

A Tarsago Kft. megadott személyes adatait (név, születési dátum, telefonszám, irányítószám, és e-mail cím) a jogszabályi előírások betartásával közvetlen üzletszerzés, azaz ajánlatokkal történő megkeresés és nyereményjátékban történő részvétel felajánlása céljából kezeli.

A megadott adatok adatkezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása (GDPR 6 cikk (1) a) pont). Az adatszolgáltatás (adatok megadása) és a hozzájárulás önkéntes. Az érintett jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása a hozzájárulással azonos módon, illetve a következő címeken (np@tarsago.com, Tarsago Kft. Bp. 1970) tehető meg.

Az adatkezeléshez történő hozzájárulás – az adatkezelési célnak megfelelően - egyben az érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű és kifejezett önkéntes hozzájárulása ahhoz, hogy a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Grtv.) 6.§ (1)-(2) bekezdés szerint a részére, mint reklám címzettje részére közvetlen megkeresés módszerével (közvetlen üzletszerzés) reklámot küldjenek, mely hozzájárulás bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható.

 

3. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a személyes adatokat közvetlen üzletszerzés céljából addig kezeli és tárolja, amíg az érintett az ilyen célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vissza nem vonja, illetve meg nem tiltja adatainak közvetlen üzletszerzés céljából történő kezelését, vagy adatainak törlését nem kéri.

 

4. Személyes adatok címzettjei

4.1 Adatfeldolgozók

A személyes adatok kezelésében a Tarsago Kft. mellett a Tarsago Kft. által megbízott adatfeldolgozók vesznek részt. A Tarsago Kft. a személyes adatokat az által megbízott következő adatfeldolgozó cégeknek továbbítja: a Protocall Kft., a HCL Technologies, a Sprinter Futárszolgálat Kft., a Camscape Services SRL, a BIG FISH Internet-technológiai Kft., a Vizionet s.r.o., a Bene Ügyvédi Iroda, a Szenzor Számítóközpont Kft., a Nahimi Zrt., Gartner Intertrans Hungária Kft, a Szondaphone Kft., az Edima Email Kft., a Phonetic Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., valamint a BIG FISH Payment Services Kft.

4.2 Adatkezelők

A Személyes adatokat az Adatkezelő más adatkezelőknek csak a jogszabályi előírásokkal összhangban továbbíthat, így különösen a következő esetekben:

- az érintett hozzájárulása alapján,

- jogszabályi felhatalmazás alapján,

- hatósági végzés vagy megkeresés alapján,

- jogos érdek alapján.

 

5. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatokhoz az Adatkezelőnél kizárólag az Adatkezelő titoktartásra kötelezett azon munkavállalói férhetnek hozzá, akiknek munkaköri feladata az adatkezelési feladatokra kiterjed és kizárólag e feladat ellátása érdekében és az ehhez szükséges mértékben.

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatokhoz az Adatkezelő által megbízott adatfeldolgozóknál, illetve engedélyezett további adatfeldolgozóknál kizárólag azok titoktartásra kötelezett azon munkavállalói férhetnek hozzá, akiknek munkaköri feladata az Adatkezelőnek végzett adatfeldolgozásra kiterjed és kizárólag az adatfeldolgozási feladat ellátása érdekében és ehhez szükséges mértékben.

 

6. Az érintett jogai

Az érintett jogait elsősorban a GDPR 12, 15-21, 77-80 és 82 cikkei szabályozzák. Jelen pontban az ezen rendelkezések legfontosabb részeit ismertetjük.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15-22. cikk alapján előterjesztett kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Az érintett által kért információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

6.1 Az érintett hozzáférési joga

6.1.1 Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

6.1.2 Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

6.1.3 Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

6.2 A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.

6.3 A törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog)

6.3.1 Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett a GDPR biztosította jogával élve tiltakozik az Adatkezelő adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen tiltakozik;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy

f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

6.3.2 Az 6.3.1 pont nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges különösen:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;

c) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

d) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

6.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog

6.4.1 Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett a GDPR biztosította jogával élve tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

6.4.2 Ha az adatkezelés a 6.4.1 pont alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

6.4.3 Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést.

6.5 A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

6.6 A tiltakozáshoz való jog

6.6.1 Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6.6.2 Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

6.6.3 Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

6.6.4 Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

6.6.5 Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

6.7 A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál - különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban -, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR rendelkezéseit. Magyarországon az illetékes hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530  Budapest, Pf.: 5., további elérhetőségek: +36 (1) 391-1400, ugyfelszolgalat@naih.huwww.naih.hu)

6.8 A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

6.8.1 Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

6.8.2 Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy 3 hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

6.8.3 A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Magyarország bíróságairól, az illetékes bíróságról a www.birosag.hu honlapon tájékozódhat.

6.9 Az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

6.9.1 Az érintett a rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok - köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog - sérelme nélkül, hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR rendelkezéseinek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.

6.9.2 Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az Adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is. Magyarország bíróságairól, az illetékes bíróságról a www.birosag.hu honlapon tájékozódhat.

 

7. A Tarsago Kft. jogosult a jelen tájékoztatót egyoldalúan módosítani figyelemmel a jogszabályi korlátozásokra az érintettek szükség szerint és megfelelő időben történő tájékoztatásával. A Tarsago Kft. teljes – a hozzájáruláson alapuló közvetlen üzletszerzési célon túli - adatkezeléséről tájékoztatást a www.rd.hu/Adatvédelem címen talál.