Adatvédelem

Adatkezelési Tájékoztató

Hatályos: 2019. április 26-tól

A Tarsago Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Tarsago Kft.) számára kiemelt fontosságú a természetes személyek személyes adatainak védelme. A Tarsago Kft. a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek.

A szabályozás kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, különös tekintettel az alábbiakra:
• Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet – továbbiakban: GDPR),
• Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
• Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Ektv.),
• A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Grtv.).

A jogszabályi előírásoknak – különösen a GDPR 13. illetve 14. cikknek - megfelelően tájékoztatjuk a következőkről:

1. Adatkezelő
Az adatkezelő a Tarsago Kft. (továbbiakban: Tarsago Kft. vagy Adatkezelő). A Tarsago Kft-t a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg 01-09-073862 alatt tartja nyilván, adószáma: 10498369-2-41, székhelye: 1138. Budapest, Népfürdő utca 22.

A Tarsago Kft. vevőszolgálata a székhelyen, a 1138. Budapest, Népfürdő utca 22. cím alatti irodaház földszintjén található. A Tarsago Kft. ügyfélszolgálat telefonszáma: (06-1) 296-3600, e-mail címe: HU-CS@tarsago.com. A Tarsago Kft. honlapja: www.rd.hu. A Tarsago Kft. levelezési címe: Tarsago Kft. Bp. 1970. 

2. Az Adatkezelő által folytatott adatkezelések, adatkezelési célok és jogalapok, kezelt adatok köre és adatmegőrzési idő
2.1 Közvetlen üzletszerzés
A Tarsago Kft. az érintettek személyes adatait (név, lakcím, illetve amennyiben azokat az érintett megadta e-mail cím, telefonszám, születési dátum és nem) a jogszabályi előírások betartásával kezeli közvetlen üzletszerzés, azaz ajánlatokkal történő megkeresés és nyereményjátékban történő részvétel felajánlása céljából. 

2.1.1 A közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés jogalapja
i) Amennyiben az adatok forrása az érintett, akkor az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (GDPR 6 cikk (1) a) pont). Az adatszolgáltatás és a hozzájárulás önkéntes. Az érintett jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása a hozzájárulással azonos módon, illetve a következő címeken (np@tarsago.com, Tarsago Kft. Bp. 1970) tehető meg.

ii) Amennyiben a név és lakcím adatok forrása a polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartás (korábban KEK-KH, jelenleg BM Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság), akkor az adatkezelés jogalapja a GDPR 6 cikk (1) f) pontja szerinti adatkezelői jogos érdek, a közvetlen üzletszerzés (figyelemmel a GDPR (47) preambulum pontjára), tehát hogy az adatkezelő időről-időre ajánlatokkal és nyereményjátékban történő részvétel felajánlása céljából megkeresse az érintetteket [az adatkezelés joglapja e körben 2019. április 26-ig a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény 3. § (1) bekezdés d) pontja, illetve a GDPR szerint az adatkezelői jogos érdek (GDPR 6 cikk (1) f) pont) volt].

2.1.2 Az Adatkezelő a személyes adatokat közvetlen üzletszerzés céljából addig kezeli és tárolja, amíg az érintett az ilyen célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vissza nem vonja, illetve meg nem tiltja adatainak közvetlen üzletszerzés céljából történő kezelését, vagy adatainak törlését nem kéri.

2.2 Megrendelés
2.2.1 Az érintett személyes adatait (név, lakcím, eltérő szállítási cím, és amennyiben azokat kapcsolattartáshoz az érintett megadta e-mail cím, telefonszám) megrendelés esetén a megrendeléssel létrejövő szerződés alapján (GDPR 6 cikk (1) b) pont) a szerződés teljesítése céljából is kezeli a Tarsago Kft. A megrendelés önkéntes, nem kötelező, de megrendelés leadásának és teljesítésének feltétele a személyes adatok (név, cím, illetve eltérő szállítási cím – interneten/honlapon keresztüli megrendelés esetén az email cím is) megadása, mivel azok hiányában a Tarsago Kft. nem tudja a megrendelést sem rögzíteni, sem teljesíteni.

2.2.2 Az Adatkezelő a személyes adatokat a szerződés teljesítése céljából a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § alapján 5 évig, illetve az adójogszabályok, illetve számviteli szabályok által előírt időtartamig tárolja és kezeli.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 78. §-a a bizonylat megőrzés körében előírja, hogy az iratokat az adózónak (Adatkezelőnek) a nyilvántartás módjától függetlenül az adó megállapításához való jog elévüléséig, a halasztott adó esetén a halasztott adó esedékessége naptári évének utolsó napjától számított 5 évig kell megőriznie.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a a bizonylatok megőrzése körében előírja, hogy a gazdálkodó (Adatkezelő) a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot, legalább 8 évig köteles olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni. Bizonylat többek között a szerződés és a számla is.

2.3 Nyereményjáték
2.3.1

i) Amennyiben az érintett él valamely felajánlott nyereményjátékban való részvételi lehetőséggel, akkor hozzájárulása (GDPR 6 cikk (1) a) pont) alapján személyes adatait (név, kapcsolattartási adatok (lakcím, e-mail cím, telefonszám) és életkor) a Tarsago Kft. a nyereményjáték lebonyolítása céljából is kezeli. A nyereményjátékban történő részvétel önkéntes és hozzájáruláson alapul. Személyes adatok megadása és kezelése nélkül a nyereményjátékban való részvétel nem lehetséges. Az érintett jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét, viszont ha a résztvevő visszavonja a nyereményjátékban való részvételre vonatkozó hozzájárulását, akkor a továbbiakban már nem jogosult részt venni a nyereményjátékban és nem lehet jogosult a nyereményre. A hozzájárulás visszavonása a hozzájárulással azonos módon, illetve a következő címeken (np@tarsago.com, Tarsago Kft. Bp. 1970) tehető meg.

ii) A nyereményjátékban nyertesként kiválasztásra (kisorsolásra) kerülő érintettek személyes adatait a Tarsago Kft. kezeli:

a) a vonatkozó adók és díjak megfizetése és az illetékes hatóságokkal szembeni bejelentési kötelezettségek teljesítése céljából az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség (GDPR 6 cikk (1) c) pont) alapján;

b) a nyertesek kiválasztásával és nyertesek bemutatásával kapcsolatos promóciós tevékenység céljából az érintettek személyes adatait (név, és a lakcím szerinti település, továbbá a nyeremény és fényképek) az érintettek hozzájárulása (GDPR 6 cikk (1) a) pont) alapján - A hozzájárulás önkéntes és az érintett jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása a hozzájárulással azonos módon, illetve a következő címeken (np@tarsago.com, Tarsago Kft. Bp. 1970) tehető meg.;

c) a nyereményjáték eredményéről szóló tájékoztatás, közzététel céljából az érintettek személyes adatait (név, vezetéknév, és a lakcím szerinti település és a nyeremény) az adatkezelői jogos érdek, mint a nyereményjáték átláthatósága, nyerteseinek megismerhetősége (GDPR 6 cikk (1) f) pont) alapján erre vonatkozó jogszabályi kötelezettség hiányában (jogszabályi kötelezettség esetén GDPR 6 cikk (1) c) pont).

2.3.2
i) Az Adatkezelő a személyes adatokat a nyereményjáték lebonyolítása céljából a nyereményjáték időtartama és a sorsolást (nyertes kiválasztást) követő 90 nap plusz 3 éves időtartamig tárolja és kezeli eltérő jogszabályi kötelezettség hiányában.

ii) Az Adatkezelő a nyereményjátékban nyertesként kiválasztásra kerülő érintettek személyes adatait a következő időtartamig tárolja és kezeli:

a) az adójogszabályok, illetve számviteli szabályok által előírt időtartamig (részletesebben lásd 2.2.2 pont alatt);

b) ha a nyertes visszavonja hozzájárulását személyes adatai és/vagy fényképe a 2.3.1 ii) b) pont szerinti promóciós és hirdetési célú adatkezelés tekintetében, az Adatkezelő az ilyen személyes adatokat és fényképeket tartalmazó reklám és promóciós anyagok megváltoztatásához szükséges ésszerű időt követően megszűnteti ezen személyes adatok és/vagy fénykép kezelését, anélkül, hogy ez érintené e személyes adatok más jogalapon történő adatkezelését;

c) a nyereményjáték eredményéről szóló tájékoztatást a nyertesek személyével az Adatkezelő a nyereményjáték szabályaiban meghatározott időpontban és helyen (általában legalább az rd.hu honlapon) hozza nyilvánosságra, illetve teszi közzé. A nyilvánosságra hozatal helyén ezt követően a nyereményjáték eredményéről szóló tájékoztatás a nyertesek személyével elérhető.

[A Tarsago Kft., a Tarsago Česká Republika, s.r.o., Tarsago Romania SRL-val, Tarsago Slovensko, s.r.o. és Tarsago LTD. által közösen szervezett nyereményjátékok adatkezelési tájékoztatóját az rd.hu honlapon a Közös Nyereményjáték Általános Szabályok 18. pontja tartalmazza.]

2.4 A Tarsago Kft. által üzemeltett honlapok adatkezelése
2.4.1

i) A Tarsago Kft. által üzemeltett honlapok (rd.hu, rdshop.hu és receptvarazs.hu, továbbiakban: Honlap vagy Honlapok) személyes adat megadása nélkül látogathatók. A Honlapok használata során bizonyos látogatói adatokat a Honlap webszervere automatikusan rögzít. A Honlap a látogató által a látogatáshoz használt számítógép, számítástechnikai eszköz egyes paramétereit, az IP címet és honlap-látogatottsági adatokat naplózza az esetlegesen felmerülő hibák és támadási kísérletek detektálása és statisztikai célból. Bár ezek az adatok bizonyos esetekben – más adatokkal összekapcsolva, amennyiben ezáltal a látogató azonosítható – személyes adatoknak minősülhetnek, azonban ezeket az adatokat a Tarsago Kft. más adatokkal, amely alapján a látogató személye azonosítható lenne, nem kapcsolja össze, így nem minősülnek személyes adatnak.

ii) A Honlap egyes részeinek letöltésekor a Honlap kisméretű információs fájlokat ("cookie") helyez el a látogató számítógépén, számítástechnikai eszközén, illetve a böngészőjében, amennyiben a látogató böngészőjében nem tiltotta le a cookie-k fogadását. A cookie-k használatának eredményeképpen a Tarsago Kft-hez kerülő adatokat a Tarsago Kft. nem kapcsolja a látogató azonosító adataihoz. Az ún. session cookie-k a látogatás végével automatikusan törlődnek. A látogató a Honlapok látogatásához használt böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha a Honlap cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén, számítástechnikai eszközén, illetve a böngészőjében és rendelkezhet azok elfogadásáról (általában ez a böngészők alapbeállítása), illetve a cookie-k fogadását bármikor meg is tilthatja. Pár gyakrabban használt böngésző esetében a cookie kezelésére vonatkozó menüpontok:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu

https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

A cookie-k el nem fogadása esetén előfordulhat, hogy a Honlap egyes funkciói nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy a látogató nem kap jogosultságot egyes adatokhoz való hozzáféréshez. A cookie-kal kapcsolatban további információ: http://www.youronlinechoices.com/hu/gyik#11 címen található.

Az rd.hu honlapon használt cookie-k a következő táblázatban találhatók [link]. Az rdshop.hu és receptvarazs.hu honlapokon alkalmazott cookie-król a tájékoztatás az adott honlapon elérhető.

A cookie-k használatáról a Tarsago Kft. a Honlap első látogatásakor tájékoztatja az érintetteket. A Tarsago Kft. a Honlapon szereplő eltérő tájékoztatás hiányában nem alkalmaz a 29-es Adatvédelmi Munkacsoport 2012/4. sz. véleménye szerint hozzájárulást igénylő cookie-kat.

Amennyiben a Tarsago Kft. a Honlapon szereplő eltérő tájékoztatás szerint alkalmaz olyan cookie-t, amelynek alkalmazásához a hivatkozott 2012/4. sz. vélemény szerint hozzájárulás szükséges, akkor az adott cookie alkalmazása kizárólag a hozzájárulásnak az adott honlapon történő megadását követően történhet, mely esetben az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (GDPR 6 cikk (1) a) pont). A hozzájárulás megadása önkéntes és az érintett jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása a hozzájárulással azonos módon, illetve a következő címeken (np@tarsago.com, Tarsago Kft. Bp. 1970) tehető meg.

iii) Az rdshop.hu és receptvarazs.hu honlapok bizonyos szolgáltatásaihoz, illetve részeihez való hozzáférés személyes adatok megadásához, regisztrációhoz és a felhasználási feltételek elfogadásához kötött. Erről további információk elérhetők az adott honlapon.

A regisztráló érintett személyes adatait (mindkét honlap esetében név, felhasználói név, jelszó és e-mail cím, míg az rdshop.hu esetében a megrendelés kiszolgálásához lakcím is, és amennyiben a kapcsolattartáshoz az érintett megadja telefonszám) a felhasználási feltételek elfogadásával létrejövő szerződés alapján (GDPR 6 cikk (1) b) pont) a Honlap használatának biztosítása (illetve az rdshop.hu esetében megrendelés teljesítése) céljából kezeli a Tarsago Kft. A regisztráció önkéntes, nem kötelező. A Honlapon történő regisztráció feltétele a személyes adatok (név, felhasználói név, jelszó és e-mail cím, illetve az rdshop.hu esetében cím is) megadása, mivel azok hiányában a Tarsago Kft. nem tudja a regisztrációt (illetve az rdshop.hu esetében az azt követő megrendelést) sem rögzíteni, sem teljesíteni.

iv) Az rdshop.hu és a receptvarazs.hu honlapokon lehetőség van hírlevélre történő feliratkozásra e-mail cím, illetve e-mail cím és név megadásával. A hírlevélre feliratkozó érintettek személyes adatait (rdshop.hu esetében e-mail cím, míg a receptvarazs.hu esetében e-mail cím és név) a Tarsago Kft. abból a célból kezeli, hogy az érintetteknek rendszeresen eljuttassa a hírlevelet, mely friss híreket, kedvező vásárlási ajánlatokat, tájékoztatásokat tartalmazhat és címzett elektronikus hirdetésnek minősül. További információk elérhetők az adott honlapon. A hírlevélküldés közvetlen üzletszerzésnek minősül, így ez az adatkezelés a fentiek szerint a 2.1 pont alatt ismertetett adatkezelés része.

A hírlevél esetében az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (GDPR 6 cikk (1) a) pont). Az adatszolgáltatás és a hozzájárulás önkéntes. Az érintett jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása a hozzájárulással azonos módon, illetve a következő címeken (np@tarsago.com, Tarsago Kft. Bp. 1970) tehető meg.

2.4.2
i) A 2.4.1 i) pont szerinti adatok nem minősülnek személyes adatnak.

ii) Amennyiben a Tarsago Kft. az adott Honlapon szereplő eltérő tájékoztatás szerint alkalmaz olyan cookie-t, amelynek alkalmazásához a hivatkozott 2012/4. sz. vélemény szerint hozzájárulás szükséges, akkor az adott cookie tárolási idejét az adott Honlapon szereplő cookie-ra vonatkozó tájékoztatás tartalmazza.

iii) Az Adatkezelő a regisztráció keretében megadott személyes adatokat a regisztrációval létrejött szerződés fennállásának időtartama alatt tárolja és kezeli eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában. Az érintett a regisztrációt, illetve a regisztrációval létrejött szerződést bármikor megszűntetheti a következő címek (np@tarsago.com, Tarsago Kft. Bp. 1970) valamelyikére írt levelével.

Az rdshop.hu-n leadott megrendelések tekintetében az Adatkezelő a személyes adatokat a 2.2.2 pontban meghatározott időtartamig tárolja és kezeli.

iv). Az Adatkezelő a személyes adatokat hírlevél kiküldés céljából addig kezeli és tárolja, amíg az érintett az ilyen célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vissza nem vonja, illetve meg nem tiltja adatainak e célból történő kezelését, vagy adatainak törlését nem kéri.

2.5
Telefonszámok továbbítása a Magyar Posta Zrt-nek
A Tarsago Kft. az érintettek által kapcsolattartás céljából megadott telefonszámot az érintett által megrendelt termék kiszállítása érdekében továbbítja a Magyar Posta Zrt. számára abból az célból, hogy a Magyar Posta Zrt., kiszállítást végző munkatársa az első kézbesítési kísérlet sikertelensége esetén fel tudja venni a kapcsolatot az érintett ügyféllel (címzettel) és a második kézbesítési kísérlet időpontját és egyéb felmerülő kérdéseket – pl. címzési pontosítása, rendelkezés - a címzettel egyeztetni tudja.

2.5.1
A telefonszámok továbbításának jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az adatkezelői jogos érdek (GDPR 6 cikk (1) f) pont), a címzett megrendelésének kiszolgálása azáltal, hogy a Magyar Posta Zrt. szükség esetén a megrendelt termék kiszállításának időpontját, illetve az e körben felmerülő egyéb kérdéseket – pl. címzési pontosítása, rendelkezés - a címzettel egyeztetni tudja.

2.5.2
A továbbított telefonszámot az Adatkezelő értelemszerűen továbbra is a 2.1, 2.2, 2.3 illetve 2.4 pontokban ismertettek szerint kezeli, míg a Magyar Posta Zrt. Adatkezelési Tájékoztatója (https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato) 2.4. pontja szerint a postacsomag postára adását követő naptári év végéig azzal, hogyha a szolgáltatással kapcsolatban jogi igény érvényesítése, előterjesztése, védelme körében az adat kezelése szükséges, akkor az adatkezelés időtartama az ehhez szükséges idő.

3. Közvetlen üzletszerzési hozzájárulás
A 2.1.1 i) pont és a 2.4.1 i) pont szerinti hozzájárulással egyidőben az érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű és kifejezett önkéntes hozzájárulását adja a Grt. 6.§ (1)-(2) bekezdés szerint a részére, mint reklám címzettje részére közvetlen megkeresés módszerével (közvetlen üzletszerzés) történő reklám küldéséhez. A hozzájárulás bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható.

4. Személyes adatok címzettjei
4.1 Adatfeldolgozók

A személyes adatok kezelésében a Tarsago Kft. mellett a Tarsago Kft. által megbízott adatfeldolgozók vesznek részt. A Tarsago Kft. a személyes adatokat az által megbízott következő adatfeldolgozó cégeknek továbbítja: a Protocall Kft., a HCL Technologies, a Sprinter Futárszolgálat Kft., a Camscape Services SRL, a BIG FISH Internet-technológiai Kft., a Vizionet s.r.o., a Bene Ügyvédi Iroda, a Szenzor Számítóközpont Kft., a Nahimi Zrt., a GP-LK Gasztro Prémium Logisztikai és Kereskedelmi Kft., a Masped Logisztika Kft., Gartner Intertrans Hungária Kft., a Szondaphone Kft., az Edima Email Kft., a Phonetic Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., valamint a BIG FISH Payment Services Kft.

4.2 Adatkezelők
A Személyes adatokat az Adatkezelő más adatkezelőknek csak a jogszabályi előírásokkal összhangban továbbíthat, így különösen a következő esetekben:

- az érintett hozzájárulása alapján,
- jogszabályi felhatalmazás alapján,
- hatósági végzés vagy megkeresés alapján,
- jogos érdek alapján (pl. a 2.5.1 pontban adatkezelői jogos érdek (GDPR 6 cikk (1) f) pont) alapján).

5. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatokhoz az Adatkezelőnél kizárólag az Adatkezelő titoktartásra kötelezett azon munkavállalói férhetnek hozzá, akiknek munkaköri feladata az adatkezelési feladatokra kiterjed és kizárólag e feladat ellátása érdekében és az ehhez szükséges mértékben.

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatokhoz az Adatkezelő által megbízott adatfeldolgozóknál, illetve engedélyezett további adatfeldolgozóknál kizárólag azok titoktartásra kötelezett azon munkavállalói férhetnek hozzá, akiknek munkaköri feladata az Adatkezelőnek végzett adatfeldolgozásra kiterjed és kizárólag az adatfeldolgozási feladat ellátása érdekében és ehhez szükséges mértékben.

6. Az érintett jogai
Az érintett jogait elsősorban a GDPR 12, 15-21, 77-80 és 82 cikkei szabályozzák. Jelen pontban e rendelkezések legfontosabb részeit ismertetjük.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15-22. cikk alapján előterjesztett kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Az érintett által kért információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-nál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

6.1 Az érintett hozzáférési joga
6.1.1 Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

6.1.2 Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

6.1.3 Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

6.2 A helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.

6.3 A törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog)
6.3.1 Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett a GDPR biztosította jogával élve tiltakozik az Adatkezelő adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen tiltakozik;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy

f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

6.3.2 Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentiek szerint azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket - ideértve technikai intézkedéseket - annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte az Adatkezelőtől a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

6.3.3 Az 5.3.1 és 5.3.2 pont nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges különösen:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;

c) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

d) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

6.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog
6.4.1 Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett a GDPR biztosította jogával élve tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

6.4.2 Ha az adatkezelés a 5.4.1 pont alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

6.4.3 Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést.

6.5 A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

6.6 A tiltakozáshoz való jog
6.6.1 Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6.6.2 Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

6.6.3 Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

6.6.4 Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

6.6.5 Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

6.7 A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál - különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban -, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR rendelkezéseit. Magyarországon az illetékes hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., további elérhetőségek: +36 (1) 391-1400, ugyfelszolgalat@naih.huwww.naih.hu)

6.8 A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
6.8.1 Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

6.8.2 Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy 3 hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

6.8.3 A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Magyarország bíróságairól, az illetékes bíróságról a www.birosag.hu honlapon tájékozódhat.

6.9 Az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
6.9.1 Az érintett a rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok - köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog - sérelme nélkül, hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR rendelkezéseinek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.

6.9.2 Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az Adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is. Magyarország bíróságairól, az illetékes bíróságról a www.birosag.hu honlapon tájékozódhat.

7. A Tarsago Kft. jogosult a jelen tájékoztatót egyoldalúan módosítani figyelemmel a jogszabályi korlátozásokra az érintettek szükség szerint és megfelelő időben történő tájékoztatásával. Az rd.hu honlapon a Tarsago Kft. mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztatója érhető el.